BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybrane wskaźniki analizy kosztów w controllingu wartości przedsiębiorstwa
Chosen Cost Analysis Indicators in Shareholder Value Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 159-174, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Tworzenie wartości, Controlling strategiczny, Analiza kosztów, Wskaźniki ekonomiczne, Kapitał własny, Zasoby przedsiębiorstwa
Value creation, Strategic controlling, Cost analysis, Economic indicators, Ownership capital, Enterprise resources
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest problemowi controllingu kosztów w procesie kształtowania wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. Związek w tym zakresie rozważany jest przez pryzmat wskaźników ekonomicznych, których konstrukcja uwzględnia wartość kosztów, ich strukturę oraz dynamikę. Zasadniczym celem rozważań jest znalezienie perspektywy ujmowania kosztów wykraczającą poza kryterium ich minimalizacji. Jak rozpoznano, obszar analizy kosztów wyznacza sekwencja: zasoby (jako przedmiot zużycia generującego koszty) -> miejsce (domena-> sposób zastosowania zasobów (kompetencje organizacji) -> efekt (wartość kapitału). Badania empiryczne przywołane w artykule potwierdzają racjonalność powyższego modelu, z wyłączeniem jednakże sytuacji nieciągłości strategicznej działania organizacji. (abstrakt oryginalny)

Problem of cost controlling in process of shareholders value creation is taken in this article. This problem has been considered from the point of view of chosen economic indicators, which construction includes a level, a structure or a dynamics of costs. The main goal is to border the costs research area to make the perspective of cost controlling transcended beyond the minimizing criterion limits. It is recognized, that the area is bordered by following sequence: stock (as the subject of consumption generating costs) -> the site (domains) -> the way of stock applying (the organizational competences) -> the effect of applying (the shareholder value). The empirical researches, which are presented in this article, confirm the rationalism of above model, excepting strategic insecure situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Doyle D., Kontrola kosztów, SIGNUM, Kraków 1996.
  2. Franceschini F., Galeoto M., Maisona D.: Management by Maeasurement,. Designing Key Indicators and Performance Measurement Systems, Springer Berlin Heidelberg 2007.
  3. Jarugowa A., Nowak W. A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK Gdańsk 1998.
  4. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK Gdańsk 2001.
  5. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  6. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. I. Sobańska(red.) Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  7. Shank J. K.: Strategie Cost Management: New Wine, or Just New Bottles? w: "Journal of Management Accounting Research", Fall 1989, vol. 1.
  8. Strategiczne zarządzanie kosztami. E. Nowak (red.). Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006.
  9. Zarządzanie kosztami jakości logistyki innowacji i ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Red. A. Karmańska, Difin Warszawa 2007.
  10. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. R. Krupski (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu