BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Kubik Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiana modelu zarządzania warunkiem rozwoju sektora samorządowego w Polsce
Amending the Real Estate Management Model as a Must for Development of the Local Self-Government Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 175-186, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Zarządzanie, Samorząd terytorialny, Nieruchomości, Kapitał ludzki, Modele zarządzania
Management, Local government, Real estate, Human capital, Management models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konieczność udziału jednostek samorządowych w procesach rynkowych i rosnąca konkurencja między tymi jednostkami wymusza zmiany w zakresie sposobu zarządzania sektorem samorządowym. Zmiana ta powinna polegać na tym, że nowy model zarządzania spowoduje oddzielenie polityki od procesów zarządzania na poziomie operacyjnym. Opierać się powinien z jednej strony na wysokiej jakości kapitału ludzkiego, a drugiej strony na efektywnym, racjonalnym i świadomym wykorzystywaniu wszelkich dostępnych zasobów lokalnych danej jednostki. Drogą do dalszego rozwoju sektora samorządowego powinno być wprowadzenie modelu menedżersko-rynkowego, dostosowanego zarówno do aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego, systemu prawa gospodarczego i administracyjnego oraz poziomu rozwoju administracji samorządowej. Zmianie sposobu zarządzania musi towarzyszyć także dalsza decentralizacja władzy publicznej i rozwój świadomości lokalnej. (abstrakt oryginalny)

Necessity for local self-government units' participation in the free market economy along with the increasing competition between such units implies changes to management of the self-government sector. Changes in that respect should reflect separation of politics and management processes on an operational level. [Self-government sector] should be based on both: qualified human resource as well as effective, rational and sensible use of all means available to the local self- government unit. Further expansion of the self- government units' sector should be achieved by implementation of a policy based on free market type of management adapted to current economic development level, applicable system of business and administration law as well as the development standards of the self- government itself Changes to the real estate resource management policy must also be followed by further decentralization of the public authority and development of local self-awareness of the local communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bugdoł M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
  2. Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu. Elipsa, Warszawa 2002, za Breński W., Oleksiuk A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji., Diffin, Warszawa 2008.
  3. Lubińska T. (red.). Budżet zadaniowy w Polsce. Difin, Warszawa 2007.
  4. Nowa Encyklopedia, PWN.
  5. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2005.
  6. Simon H., A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Wydanie IV. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
  8. Welfe W. (red.). Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa 2007.
  9. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
  10. Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu