BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska Adrianna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Harmonizacja wartości wyrażonych przez misję w przedsiębiorstwach rodzinnych
The Harmonisation of Values Shown by a Mission in Family Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 197-206, rys., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo rodzinne, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Teoria przedsiębiorstwa
Strategic management, Family-owned business, Competitive potential of enterprises, Enterprise theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartości, na których zarządzający firmą rodzinną opierają swoje decyzje, są najczęściej niezidentyfikowane i częstokroć intuicyjne. Zwiększanie świadomości w tym zakresie może jednak przynieść wymierne korzyści. Zdefiniowanie kluczowych wartości przedsiębiorstwa, tworzących jego kulturę organizacyjną, a jednocześnie wpływających na jego strategiczne decyzje oraz zapisanie ich w konkretnej i wiarygodnej misji może nie tylko przyczynić się do zwiększenia efektywności działania pracowników zorientowanych na realizację zadań strategicznych, lecz także przyczynić się do wypracowania przewagi konkurencyjnej. Niezwykle istotne staje się więc, aby właściwie określić te wartości, które tworzą swoiste spoiwo firmy rodzinnej i wyznaczają jej własne ramy działania. Firmy budujące zespół pracowników z rodziny i spoza rodziny zintegrowanych wokół wspólnych wartości zapisanych w misji przedsiębiorstwa, nie tylko zwiększają swój potencjał konkurencyjności, ale także mają zwiększone szanse na długotrwałą prosperitę.(abstrakt oryginalny)

The values, on which family businesses base their decisions, are very often unidentified and usually intuitional. Rising awareness in this scope can bring many benefits. Defining the key values of an enterprise, which create its organisational culture, and at the same influence its strategic decisions and record them in a specific and trustworthy mission can not only increase the effectiveness of workers activities focused on realizing strategic tasks, but also can work on competition advantage. It is becoming more and more important to set this values correctly. The values that create a real binder of a family company and assign its own frames of work. Companies that built the workers team from family members and beyond the family but integrated by shared values written in the enterprise mission not only increase their competition potential but also have more chances for long term prosperity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Badania firm rodzinnych. Raport końcowy. Kowalewska A. (red.), PARP-PENTOR, Warszawa, grudzień 2009.
 2. Blenchard K., 0'Connor M., Zarządzanie poprzez wartości. Studio Emka, Warszawa 1998.
 3. Cardona P., Rey R., Zarządzanie poprzez misje, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 4. Causes J. M., Rosner B. Z., The Leadership Challenge. Jossey-Bass 1987.
 5. Collins J., Porras J., Successful Habits of Visionary Companies. HarperBusiness 1997.
 6. Dilts R. B., Przywództwo z wizją. Lublin: Wydaw. NLP Neuroedukacja, 2007.
 7. Duma D., Zarządzanie wartościami. Gazeta Wyborcza z 17.12.2001.
 8. Frishkoff P. A., Understanding Family Business: What is a Familiy Business. Oregon State University, Austin Family Business Program, 15 April 1995.
 9. De Gues A., The Living Company; Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1997.
 10. Hall P. D., A historical overview of family firms In the United States. Family Business Review 1988, No. 1.
 11. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa, Difin, 2004.
 12. Knight S., NLP w biznesie. Gliwice, Helion, 2006.
 13. Kosewski M., Wartość, godność i władza. Warszawa, Vizja Press&It, 2009.
 14. Kosewski M., Zarządzanie poprzez wartości, w: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Kodeksu Wartości w Firmie. Warszawa 2008.
 15. Michalik M., Szkice o kryteriach moralnych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980.
 16. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, 2001.
 17. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu. Kraków, Profesjonalna Szkoła Biznesu, 1998.
 18. Scheler M., Idealizm - realizm. Od Husserla do Levinasa. WN UJ, Kraków 1987.
 19. Schrade U., Etyka główne systemy. Warszawa: Placet, 1992.
 20. Senge, The Practice of Innovation, Leader to Leader Institute nr 9, 1998.
 21. Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW. w: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SUKCESS. Kazimierz Dolny 2004.
 22. Stachowicz-Stanusch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw. Warszawa, PWN, 2001.
 23. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmą. Gliwice, Helion, 2007.
 24. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 25. Sullivan G. R., Harper M. V., Hop eis Not a Mathod. Random House inc.
 26. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa, Poltext, 2009.
 27. Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce. Warszawa, PWN, 2007.
 28. Thornto G., Biznes rodzinny. Gliwice, Helion, 2004.
 29. Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa, Difin, 2009.
 30. Zarębska A., Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę. Warszawa, Difin, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu