BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Linowska Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
Management of the Human Capital Value in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 207-223, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wartości niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe
Human capital, Human Capital Management, Intangible asset, Enterprise value, Measuring methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Najważniejsze przemiany, jakie dokonują się w przedsiębiorstwie w związku z jego rozwojem, w ramach gospodarki opartej na wiedzy, dotyczą zasobów ludzkich. Polegają one na przewartościowaniu istoty zasobów ludzkich w kierunku wyeksponowania ich cech jakościowych i nadania im rangi zasobu kluczowego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, określonego mianem kapitału ludzkiego. Szczególnie pożądaną cechą kapitału ludzkiego jest umiejętność jego dostosowywania się do potrzeb przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Spowodowało to ze strony menadżerów zainteresowanie teorią kapitału ludzkiego i dążenia do jej wykorzystania w praktyce zarządzania. Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie głównie koncentruje się na dwóch problemach:
- pozyskiwania według wybranego modelu kapitału ludzkiego o określonym potencjale, ukształtowanym poprzez czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne i regionalne),
- rozwijania wartości kapitału ludzkiego w dostosowanie do potrzeb i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Skuteczne i efektywne rozwijanie wartości kapitału ludzkiego wymaga rozwiązania w procesie zarządzania nim następujących problemów na poziomie przedsiębiorstwa: po pierwsze - pomiaru wartości kapitału pozyskiwanego na wejściu do przedsiębiorstwa, po drugie - rozwijania kompetencji pracowników odpowiadających potrzebom rozwoju firmy w zmieniających się warunkach funkcjonowania gospodarki oraz kontrolowania zmian wartości kapitału ludzkiego wskutek działań przedsiębiorstwa, po trzecie - oceny efektów inwestowania w kapitał ludzki z punktu widzenia pracowników i pracodawcy. Na obecnym etapie przemian, zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie dotyczy rozwiązania wielu problemów, a w szczególności doboru odpowiednich metod i instrumentów dostosowywania jego potencjału do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa a także doboru odpowiednich metod i narzędzi pomiaru przyrostu wartości kapitału ludzkiego wskutek inwestowania. (abstrakt oryginalny)

The most important changes taking place in the company in connection with its development, the knowledge-based on the economy, concerning with the human resources. They rely on human beings reassessment in the direction of the visibility of their qualitative characteristics and given the rank of a key resource in the enterprise value creation, referred as human capital. A particularly welcome feature of human capital is its ability to adapt to the needs of companies operating in terms of shaping the knowledge economy. It's resulted the interest of human capital theory and the pursuit of its use in management practice. Management of the value of the human capital in the company focuses mainly on two issues:
- acquisition the human capital of a certain potential from the chosen model, shaped by external factors (macroeconomic and regional),
- development of human capital in the adaptation to the needs of business development and strategy. Effective and efficient development of human capital needs to be solved in the management of the following problems at the company level. Firstly, measured value of the capital provided at the entrance to the enterprise. Secondly, to develop employees competencies, meet the needs of business development in a changing economic performance and monitoring changes in the value of human capital due to business activities. Thirdly, to evaluate the effects of investing in human capital in terms of employees and employers. At this stage of transition, management of the human capital in the enterprise relates to solutions many problems, particularly the selection of appropriate methods and instruments for its potential to adapt to the needs of enterprise development and selection of appropriate methods and tools of measurement the value of human capital through investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bee F., Bee R., Narzędzia do oceny efektywności szkoleń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń. Oficyna Ekonomiczna , Kraków 2004.
 3. Chojnicki Z., Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD w: Kukliński A. (red.). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002.
 5. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 6. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 8. Juchnowicz M. (red.) Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 9. Król H. (red.), Ludwiczyński A. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 10. Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 11. Mikuła B., Pietruszyńska-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 12. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu