BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Metody taksonomiczne w badaniach wskaźników strategicznych kapitału ludzkiego
Taxonomic Methods in Research of Strategic Indexes of Human Resources
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 225-237, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Taksonomia, Wycena przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Taxonomy, Enterprise valuation, Intellectual capital, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł porusza problem kapitału ludzkiego przedsiębiorstw budowlanych regionu Podkarpacia. Poprzez wyznaczenie wskaźników strategicznych, stanowiących wstępną ocenę kapitału intelektualnego, dokonano grupowania tychże mierników za pomocą metod hierarchicznych. Konkretne zastosowanie w tym zakresie ma metoda Warda, dzięki której to przeprowadzono grupowanie zarówno w przekroju wskaźników strategicznych jak i również w przekroju samych badanych podmiotów. Tym samym wskazano na pewne podobieństwa, bądź różnice w próbie badawczej jak i w strukturze rozpatrywanych mierników.(abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting the issues of human resources of the building enterprise sector of the Podkarpacie region. By determining the strategic indexes which are the preliminary assessment of the intellectual capital, the grouping of these measures were done by application of the hierarchical methods. The Ward's method was applied thanks to which the grouping was done both within the range of the strategic indexes as well as the researched enterprises. Some similarities and differences were shown both in the research method and also the structure of the discussed measures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1974, tom 11.
 2. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
 3. Grabiński T., Metody Taksonometrii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992.
 4. Jewons J.W., Zasady nauki, PWN, Warszawa 1960.
 5. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych: metody SAHN, PWN, Warszawa 1989.
 6. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 7. Młodak A., Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy. Wiadomości Statystyczne, Nr 4, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2002.
 8. Ostasiewicz W., O klasyfikacji stabilnej. Przegląd Statystyczny R. XXVII zeszyt 3/4-1980, Warszawa 1980.
 9. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 10. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 11. Sneath P.H., Sokal R.R., Numerical Taxonomy, Freeman, San Francisco 1973.
 12. Ward J.H., Hierarchical Grouping to Opitimize an Objective Function, Journal of the American Statistical Association.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu