BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ochrona kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Intellectual Capital Protection in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 239-257, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kapitał intelektualny, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Ochrona własności intelektualnej, Prawo własności intelektualnej, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Creating company's value, Intellectual property protection, Intellectual property law, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kreowanie wartości rynkowej współczesnych przedsiębiorstw zdeterminowane jest nie tylko umiejętnością tworzenia, rozwijania i wykorzystywania kapitału intelektualnego, ale też jego ochroną Jest to o tyle istotne, że ochrona stanowi kluczowy element przekształcania wiedzy w wartość ekonomiczną. Zapewnienie odpowiedniej ochrony pozwala nie tylko zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale jest też niezbędnym warunkiem ograniczania naruszeń takiego prawa. Dlatego też korzystanie w pełni z efektywnego systemu ochrony kapitału intelektualnego (w tym własności intelektualnej), ułatwia przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z ich zdolności innowacyjnej. Dzięki prawom własności intelektualnej nowe pomysły i idee mogą stać się przedmiotem własności i tym samym przedmiotem obrotu gospodarczego, a co najważniejsze źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Creating market value of modem enterprises is determined not only by the ability to create, develop and use of intellectual capital, but also to protect it. This is important to the extent that the protection is a key element of transforming knowledge into economic value. Providing appropriate protection enables not only to tum an idea into a right of real market value, but is also a necessary condition to limit violations of such a right. That is why using an effective system of intellectual capital protection to a full extent (including intellectual property) facilitates to derive benefits from an innovative ability for enterprises. Because of intellectual property rights, new ideas may become the subject of property and at the same time the subject of economic circulation, and what is the most important the source of an increase of value in an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Badanie PARP 2009, Czy polskie przedsiębiorstwa chronią swoje dobra intelektualne, (www.pi.gov.pl/genpdf.php?cat=10033&item=13158&lang=0).
 2. Balcerzak A.P., Rogalska E., Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej gospodarki, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cześć II, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 3. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, no 1.
 4. Curley D., Intellectual Property Licenses and Technology Transfer A practical guide to the new European licensing regime, Chandos Publishing, Oxford 2004.
 5. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 6. Granstrand O., Innovation and Intellectual Property, [w:] Background paper to the Concuding Roundtable Discussion on IPR at the DRUID Summer Conference 2003 on CREATING, SHARINGAND TRANSFERRING KNOWLEDGE. Copenhagen June 12-14 2003 (www.druid.dk/conferences/summer2003/Papers/ GRANDSTRAD.pdf).
 7. http:// www.epo.org, 20 kwietnia 2010 r.
 8. http:// www.patentmen.pl/roz2.html, 20 kwietnia 2010.
 9. http://www.wipo.int/portal/Index.html.en, 20kwietnia2010.
 10. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_ e/intell_e.htm, 20 kwietnia 2010.
 11. Idris K., Intellectual property: a power tool for economic growth, WIPO, Geneva 2003.
 12. Intelektualne złoto-znaczenie własności intelektuałnej w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Raport KPMG 2009 (www.kpmg.pl 20 kwietnia 2010).
 13. Intellectual Property: Source of innovation, creativity, growth and progress, International Chamber of Commerce, Paris 2005.
 14. Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 15. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 16. Kotarba W., Patent europejski w Polsce, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 1.
 17. Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.
 18. Pohulak-Żołędowska E., Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek, w: Kapitał intelektualny i jego ochrona, E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 19. Zaborowska R., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2009.
 20. Zieniewicz Z., Wspólne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu