BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ wybranych informacji na wycenę rynku kapitałowego
Influence of Selected Information on Capital Market Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 259-276, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Ceny akcji, Rynek kapitałowy, Dywidenda, Akcjonariat, Kadra kierownicza
Shares prices, Capital market, Dividend, Shareholding, Managerial staff
Note
streszcz., summ..
Abstract
Każdego dnia na rynki kapitałowe docierają setki informacji. Obserwując zachowania inwestorów, można dojść do wniosku, że jedne z nich nie przedstawiają większej wartości, inne natomiast powodują niemal natych-miastowe ruchy dostosowawcze, mające swoje odzwierciedlenie w cenie akcji, czy w wielkości obrotów akcjami przedsiębiorstwa emitującego informację. Uwaga badaczy rynku kapitałowego koncentruje się zwłaszcza na analizie reakcji cen akcji na następujące informacje: ogłoszenia dotyczące prognoz zysków, czy niezrealizowania prognoz, zapowiedzi wypłat dywidendy, zmiany ścisłego kierownictwa firmy, zmiany struktury akcjonariatu, umorzenia własnych akcji, czy emisji darmowych akcji, itp. Dla uczestników rynku kapitałowego, ale także dla zarządu spółki kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie czy wymienione wyżej rodzaje ogłoszeń mają wartość informacyjną i czy prowadzą do zmiany oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wybranych informacji dostarczanych przez spółki na rynki kapitałowe na wycenę ich akcji. (abstrakt oryginalny)

Every day hundreds of information are delivered on capital markets. Observing the behavior of investors, it can be concluded that some of these information are not so valuable, while others almost immediately affect share price. The capital market researchers focused mainly on the analysis of the share prices movements on the following information: profit forecasts, the announcement of dividend payments, changes in top management, changes in shareholding structure, repurchase of own shares, or issue of free shares, etc. For capital market participants, but also for the board of the company, the key issue is the question whether the above-mentioned types of information have informative value and do they lead to changes in expectations of futurę financial performance. The purpose of this article is to describe the influence of selected information on the valuation of company's shares. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aharony J., Swary L., Quartely dividend and earnings announcements and stockholders' return: an empirical analysis, "Journal of Finance" 1980, vol.35.
 2. Ajinkya B.B., Gift M., Corporate Managres 'Earnings Forecasts and Symmetrical Adjustmebts of Market Expectation, "Journal of Accounting Research" 1984, vol. 22, 425-444.
 3. Amihud Y., Murgia M., Dividends, Taxes and Signaling: Evidence from Germany, "Journal of Finance" 1997, vol.32.
 4. Bhattacharya S., Imperfect information dividend Policy and " the Bird In the hand" fallacy, "Bell Journal of Economics" 1979, vol. 10.
 5. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
 6. Damodaran A., Applied Corporate Finance, New York 1999.
 7. Denis D. J., Denis D.K., Performance Changes Fallowing Management Dismissals, "Journal of Finance" 1995, vol. 50.
 8. Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki dywidend przez publiczne spółki akcyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 9. Gordona M.J., Optimal Investment and Financing Policy,,, Journal of Finance", May 1963.
 10. Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Gurgul H., Wpływ ostrzeżeń o możliwości niezrealizowania zysku na stopy zwrotu na GPW w Warszawie, Wydział Zarządzania AGH, Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii.
 12. http://forsal.p1/artykuly/319674,.html.
 13. Jackson D., Madura J. , Profit Warnings and Timing, "The Finanial Review", vol. 38/ 2003.
 14. Lakonishok J., Vermalen T., Anormalous Price Behaviour and Repurchase Tender Offers, "Journal of Finance"1990, vol. 45.
 15. Libby R., Tan H., Analysts 'Reactions to Warnings of Negative Coming Surprises, "Journal of Accounting Research" 1999, vol. 37.
 16. Lintner J., Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations, "Review of Economic and Statistic", August 1962.
 17. Lonie A.A., Abeyranta, Power D.M., Sinclair C.D., The Stock Market Reaction to Dividend Announcements - A UK Study of Complex Market Signals, "Journal of Economics Studies" 1996, vol. 23.
 18. Machała R., Umorzenie udziałów i akcji, "Rachunkowość" 1999, nr 7.
 19. Mahajan A. Lummer A., Shareholder Wealth Effects of Management Changes, "Journal of Business, Finance and Accounting" 1993, vol.20.
 20. Masulis R., Repurchases by Tender Offer an Analysis of Stock Price Changes, "Journal of Finance" 1980, vol. 35.
 21. Miller M., Modigliani F., Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares, "Journal of Business", October 1996.
 22. Miller M.H., Rock K.R., Dividend policy under asymmetric information, "Journal of Finance" 1985, vol. 40.
 23. Morse D., Price and Trading Volume Reaction Surrounding Earning Announcement: A Colser Examination, "Journal of Accounting Research" 1981, vol. 19.
 24. Pioch J., Dywidenda w postaci akcji (2), "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 30.
 25. Skinner D., Why Firms Voluntary Disclose Bad News?, "Journal of Accounting Research" 1994, vol. 32.
 26. Szablewski A., Budowanie wartości firmy: wykup własnych akcji, CEO, Luty 2006.
 27. Szablewski A., Dywidenda i wykup akcji, " Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kwiecień-czerwiec 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu