BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
"Cienka kapitalizacja" a wyniki finansowe spółek powiązanych
"Thin Capitalisation" and Financial Results of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 277-287, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Grupa kapitałowa, Przepływy pieniężne, Zysk, Źródła finansowania, Cienka kapitalizacja
Capital group, Cash flows, Profit, Source of financing, Thin capitalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie istoty wewnętrznego finansowania działalności w ramach grupy kapi-tałowej czyli "cienkiej kapitalizacji". Artykuł charakteryzuje ramy prawne zastosowania "cienkiej kapitalizacji", ograniczenia stosowania i możliwości uniknięcia ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W końcowej części artykułu przedstawiono wpływ cienkiej kapitalizacji na odpisy amortyzacyjne i jak to źródło finansowania wpływa na wyniki finansowe spółek powiązanych. Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, źródła finansowania grup kapitałowych, cienka kapitalizacja, zysk netto, przepływy pieniężne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the essence of the internal financing activities within the group or "thin capitalisation". Article framework is characterized by the application of "thin capitalisation" limitation of the use and possible to avoid the limitations imposed by law on corporate income tax law. Finally, the paper presents the effect of thin capitalisation and depreciation as a source of funding affect the financial results of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banach J., Cienka kapitalizacja a koszty uzyskania przychodu. Gazeta Finansowa, 20-26.03.2009.
 2. Błażyński M., Czy można uniknąć niekorzystnych skutków tzw. "cienkiej kapitalizacji"?, 6 listopada 2009, www.podatkionet.pl
 3. Forodyńska A., Partyka A., Niedostateczna kapitalizacja (thin capitalisation) - konsekwencje w prawie podatkowym i rachunkowym. Monitor Rachunkowości i Finansów 2009, nr 5.
 4. Konrad M., Niedostateczna kapitalizacja w 2005 roku. Monitor Rachunkowości i Finansów 2009, nr 10.
 5. Kukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Kukulski Z., Unormowania ograniczające niedostateczną kapitalizację w państwach OECD, KPP Nr 3-4/2000.
 7. Lamprecht M., Kubik M., Cienka kapitalizacja a klauzula o niedyskryminacji, KPMG forum -Tax Newsletter.
 8. Marciniuk J., Czy przepisy o cienkiej kapitalizacji wpływają na możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych? edgp.gazetaprawna.pl; 26 luty 2008.
 9. Partyka A., Wybrane interpretacje prawa podatkowego CIT. Cienka kapitalizacja, Monitor Rachunkowości i Finansów 2009, nr 2.
 10. Szymański K.G., Opodatkowanie spółek kapitałowych - połączenia, Podziały i inne czynności restrukturyzacyjne. Warszawa 2006.
 11. Szysz G., Odsetki od pożyczki nie zawsze będą kosztem dla spółki. Rzeczpospolita styczeń 2010, dodatek "Prawo".
 12. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 13. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu