BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw
The Barriers of Cooperation Relation Development in Polish Enterprises Estimation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 289-302, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Tworzenie wartości, Relacje partnerskie, Współdziałanie przedsiębiorstw, Bariery rozwojowe, Współpraca przedsiębiorstw
Value creation, Partner relationships, Cooperation of enterprises, Development barriers, Enterprises cooperation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w okresie rozwoju rynków globalnych, wzrostu niepewności i ryzyka oraz rosnącej i silnej konkurencji wymaga elastycznego podejścia do zmieniających się zasad i potrzeb rynku. Współcześnie jedną z takich zasad jest kooperacja. Dużo przedsiębiorstw traktuje ją jako rodzaj strategii, która pozwala osiągnąć pozycję konkurencyjną. Poszukują nowych partnerów, którzy współuczestniczą w procesie tworzenia wartości. Zakres, poziom i jakość kooperacji jest rezultatem świadomości firm, a przede wszystkim zaufania pomiędzy nimi. Niestety rozwój kooperacji pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami jest hamowany przez znaczną liczbę barier Uniemożliwiają one rozwój kooperacji z prostych form współpracy w kierunku skomplikowanych powiązań i relacji. Artykuł przedstawia rezultaty badań empirycznych odnoszących się do barier rozwoju kooperacji pomiędzy firmami (abstrakt oryginalny)

Achieving success by the enterprise in dynamically changing surroundings, in the period of the global markets development, increase in uncertainty and risk and developing strong competition, requires the elastic approach towards changing principles and market needs. One of the present - day principle is cooperation. Most of the enterprises treat it as a kind of strategy which allows to achieve a competitive power They arc looking for the new partners which participate in the process of value creation. The range, level and quality of cooperation are a result of firm's awareness and above all of trust between them. Unfortunately the development of cooperation between Polish enterprises is blocked by huge number of barriers. They make impossible to move from a basic form towards high level forms of cooperation. The paper presents the results of empirical examinations concerning the barriers of development of cooperation between firms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alderson W., Dynamic Marketing Behavior. A functionalist theory of marketing, Richard D. Irvin, Inc., Homewood (111) 1965.
 2. Anderson J., Narus J., A Model of Distribution and Manufacturing Firm Working Partner- ship, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 48, No. 1.
 3. Barthelemy J., The seven deadly sins of outsourcing, "Academy of Management Execu tive" 2003, Vol. 17, no. 2.
 4. Dudzik M., Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 1.
 5. Duarte M., Davies G., Trust as Mediator of Channel Power, "Journal of Marketing Channels" 2004, Vol. 11,(2/3).
 6. Egger H., Falkinger J., The distributional effects of International outsourcing ina2x2 production model, "North American Journal of Economics and Finance" 2003, no. 14.
 7. Fill C., Visser E., The outsourcing dilemma: a composite approach to the make or buy decision, "Management Decision" 2000, Vol. 38, no. 1 12.
 8. Ellram L., Billington C., Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision, "European Journal of Purchasing & Supply Management" 2001, no. 7.
 9. Gabryszak R., Outsourcing w sektorze IT, "Przegląd Organizacji" 2006 nr 1.
 10. Huxman C., Creating Collaborative Advantage, SAGE Publications, London 1996.
 11. Janasz W., Elementy strategii rozwoju przemysłu, WNUS, Szczecin 2000.
 12. Jiang B., Belohlav J.A., Young S.T., Outsourcing impact on manufacturing firms' value: Evidence from Japan, "Journal of Operations Management" 2005, no. 25.
 13. Lei D., Hitt M., Strategic Restructuring and Outsourcing: The Effect of Mergers and Acquisitions and LBOs on Building Firms Skills and Capabilities, "Journal of Management" 1995, Vol. 29, no. 5.
 14. Lucero C., A relationship model between key problems of International purchasing and the post-purchase behavior on industrial firms, "Journal of Business &Industrial Marketing" 2008, Vol. 23, no. 5.
 15. Lysons K., Gillinham M., Purchasing and Supply Chain Management, wyd. III, Prentice Hall 2003.
 16. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 17. Kakabades A., Kakabades N., Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, "European Management Journal" 2002, Vol. 20, no. 2.
 18. Kotabe M., Efficiency vs. Effectives Orientation of Global Sourcing Strategy, "Academy of Management Executive" 1999, no. 12.
 19. Mizgajska H., Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zeszyt Naukowy UEw Poznaniu 131, Poznań 2010.
 20. Morgan R. M., Hunt S. D., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58 (July).
 21. Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7.
 22. Podobiński A., Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
 23. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 24. Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wyd. Kurpisz, Tom 17, Poznań 1998.
 25. Quelin B., Duhamel E., Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks, "European Management Journal" 2003, Vol. 21, no. 5.
 26. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 27. Turner G.B., LeMay S.A., Hartley M., Wood C.M., Interdependence and cooperation in industrial buyer-supplier relationship, "Journal of Marketing Theory and Practic" 2000, Vol. 8, No. 1.
 28. Webster^s New Encyclopedic Dictionary, Konemann, Germany, 1994.
 29. Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, Tom 14.
 30. Wiertz C., de Ruyter K., Keen C., Streukens S., Cooperating for Service Excellence in Multichannel Service System: An Empirical Assessment, "Journal of Business Research", 2004, Vol. 57.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu