BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polaczek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Development and Perception of the Value of a Small Enterprise from the Moment of its Establishment. Reasons of their Valuation
Rozwój i postrzeganie wartości małego przedsiębiorstwa od momentu jego powstania: przyczyny ich wyceny
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 321-329, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój, Wycena, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Small business, Development, Valuation, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu na podstawie przeprowadzonych badań skoncentrowano się na przedstawieniu kształtowania i postrzegania wartości małego przedsiębiorstwa od momentu jego powstania oraz wskazanie powodów dla których istnieje konieczność ich wyceny. W dominującej części, mikro i małe przedsiębiorstwa są zarządzane bądź współzarządzane przez właścicieli. To powoduje konieczność odmiennego podejścia (w zakresie stosowanej metodologii, metody wyceny oraz niezbędnych dokumentów i informacji) do wyceny małego (mikro) i dużego (średniego) przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza to, że problem wartości i wyceny nie stanowi kryterium decyzyjnego w zarządzaniu "swoim" przedsiębiorstwem, ani celu jego działalności. Dla małych przedsiębiorstw koncentracja na celu przetrwania oznacza jednak wzrost wartości. Nadto należy dodać, że właściciele małych przedsiębiorstw nie są zainteresowani poznaniem ich wartości. Główne przyczyny wyceny małych przedsiębiorstw są związane z celami zewnętrznymi, a precyzyjniej określając wycenami biegłych, tj. neutralne opinie rozjemcze, ustanowienie ugody lub układu oraz w sytuacji gdy wycena występuje niezależnie od woli obecnych właścicieli i jest związana z normami prawnymi. (abstrakt oryginalny)

This research-based article concentrates on presenting the creation and perception of the value of a small enterprise from the moment of its establishment. It also gives reasons why the need for their valuation arises. Micro and small enterprises are, in the prevailing part, either run or co-ran by their owners. It means that there have to be different approaches (in the methodology used, methods of valuation and necessary documents and information) to the valuation of a small (micro) and big (medium-sized) enterprise. The above-mentioned data indicate that the issues of value and valuation constitute neither the decisive criterion in managing "one's own" company nor the goal of its functioning. For the small enterprises, however, focusing on the survival goal means their value increase. Moreover, the owners of small enterprises are not interested in finding out the value of their companies. The main reasons for the valuation of small enterprises are related to external goals, precisely to experts' valuations; neutral conciliatory opinions, settlement or arrangement establishing, and when the valuation is independent of the present owners willpower and is connected with legal norms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawal982.
  2. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  3. Malinowska U., "Dylematy wyceny przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli", in: E. Urbańczyk (ed.). Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. WNUS, Szczecin 2007.
  4. Polaczek R., Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego. Poznań 2005.
  5. Polaczek R.,"Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa", in: E. Urbańczyk (ed.). Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, WNUS, Szczecin 2007.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa.
  7. Skoczylas W. (ed.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  8. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawal999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu