BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Posadzińska Iwona (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Powiązania sieciowe w systemie zakupów przemysłowych jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa
The Network Connection in System Of Industrial Purchases as Determinant of Growth ff Value Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 331-343, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Powiązania sieciowe, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Rynek dóbr przemysłowych
Network relationships, Creating company's value, Supply of enterprises, Enterprise value, Industrial goods market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zawiera analizę czynników wpływających na zachowania nabywców na rynku przemysłowym. Omówiono ogólne i szczegółowe kryteria powstawania organizacji sieciowych, które umożliwiają elastyczne zaspokajanie potrzeb klientów. W części empirycznej scharakteryzowano sieć powiązań utworzoną przez dostawców i jednostki produkcyjne i handlowe belgijskiej firmy działającej na rynku maszyn rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The article contains the analysis of factors influencing on the buyers' behaviour on industrial market. It the formation of network organizations was has talked over was general and detailed criteria, which make possible elastic satisfying customers' needs. It the net of connections in empirical part was have the self - characterized was created by tradesmen and the productive individuals and trade the Belgian acting on market of agricultural machines firm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją. Placet, Warszawa 2002.
  2. Ciesielski M., Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
  3. Fonfary K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
  4. Hutt M. H., Speh T. W., Zarządzanie marketingowe. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
  5. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  6. Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, K. Perechuda (red.). Placet, Warszawa 2000.
  7. Marketing na rynku instytucjonalnym, T. Gołębiowski (red.), PWE, Warszawa 2003.
  8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 715, Kraków 1996.
  9. Rynek transportu i logistyki w Polsce, "Nowe horyzonty", maj 2007.
  10. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu