BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiątkowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rozmiary dysproporcji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
Scale of Disproportion the Inflow of Foreign Direct Investments in the World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 353-365, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kraje rozwijające się
Foreign investment, Direct investments, Developing countries
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów słabo rozwiniętych. Porównanie tego napływu z krajami wysoko rozwiniętymi da odpowiedź na pytanie zarówno o stopień zaangażowania, jak i ewentualne dysproporcje pomiędzy krajami wysoko i słabo rozwiniętymi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is analyze the inflow of foreign direct investments to underdeveloped countries. Compare this inflow with high-developed countries will give the answer to both the degree of involvement and possible disparities between high and underdeveloped countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 1996.
 2. Bunikowska J., Pułapka zadłużeniowa, czyli co skutecznie blokuje rozwój krajów najuboższych http://www.afryka24.pl/tekst-20950/Joanna-Bunikowska-Pulapka-zadluzeniowa-czyli-co-skutecznie-blokuje-rozwoj-krajow-najubozszych (2.07.2009r.).
 3. Czynniki wzrostu gospodarczego, M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Wyd. UMK, Toruń 2004.
 4. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Tomń 2006.
 5. Gutowska A., Angola (1992-2002) - Ideologia odeszła, walka toczy się o bogactwo i władzę, http://www.afryka24.pl/tekst-3756/Aleksandra-Gutowska-AngoIa-1992-2002-Ideologia-odeszla-walka-toczy-sie-o-bogactwo-i-wladze (2.07.2009 r.).
 6. Konarski M., Kręte ścieżki afrykańskiej demokratyzacji, http://www.psz.pl/tekst-3187/ Maciej-Konarski-Krete-sciezki-afrykanskiej-demokratyzacji (30.06.2009 r.).
 7. Krokosz-Krynke Z., Ryzyko w działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw, w: M. Noga, M. Stawicka (red.), Problemy gospodarki światowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1191, Wrocław 2008.
 8. Michałowski T., Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, [w:] E.Oziewicz (red.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 9. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Problemy gospodarki światowej, M. Noga, M. Stawicka (red.). Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1191, Wrocław 2008.
 11. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. Zeszyt 13, Rzeszów 2008.
 12. Noga M., Stawicka M. K., Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski, CeDeWu, Warszawa 2009.
 13. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, E.Oziewicz (red.), PWE, Warszawa 2006.
 14. Rosiak D., Życie po śmierci, "Rzeczpospolita" 2009, nr 126.
 15. Siemiątkowski P., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wrocław 2004.
 16. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Szczecin 1996.
 17. The Word Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/(30.04.2010).
 18. World Investment Report 2008, Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, New York and Geneva 2008.
 19. World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York and Geneva 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu