BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wartości niematerialne jako determinanty wartości przedsiębiorstwa
Intangible Assets as a Determinants of Value of a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 367-383, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kluczowe czynniki sukcesu, Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał intelektualny
Key success factors, Enterprise value, Intangible asset, Intellectual capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartości niematerialne stanowią dla współczesnych przedsiębiorstw źródło wartości. Oceniający je obecni i przyszli akcjonariusze coraz częściej zauważają występowanie w przedsiębiorstwach wartości niematerialnych. Niniejsze opracowanie przybliża problematykę zarządzania wartościami niematerialnymi oraz prezentuje udział wartości niematerialnych w aktywach wybranych grup przedsiębiorstw. Autor dokonał tej analizy na podstawie dostępnych raportów rocznych. W artykule zaprezentowano również, że wartości niematerialne same w sobie nie mają wartości. Do jej wzrostu wymagane są nośniki w postaci ludzi czy innej infrastruktury. Wartości niematerialne są uznawane za kluczowe czynniki sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, i które powinny być zidentyfikowane i odpowiednio zarządzane. Dla wielu menedżerów to niezwykle trudne zadanie, by identyfikować, planować, organizować i kontrolować te kategorie. Pożądanym jest więc, aby autorzy publikacji z tego zakresu przybliżali menedżerów do zrozumienia jak cenne są wartości niematerialne. (abstrakt oryginalny)

Intangible assets are source of value of the modem companies. Present and forward shareholders, who estimate the companies, observe increasingly existence immaterial assets. This article show issue of intangible assets management and demonstrate a share in the assets of selected companies. This publication presents that intangible assets determinate of value of company though more than they are worthless. To increase they value are needed carriers like human, infrastructure etc. Intangible assets are essential factors of success of modem companies which should be identify and good management. For managers it may be very difficult task to identify, plan, organize, manage and control these categories. It is desirable that authors of publications of this scope bring managers closer to understanding how valuable are intangible assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Wyd. Placet, Warszawa, 2000.
 2. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Skoczylas W. (red.), PWE, Warszawa 2007.
 3. Diefenbach T., Intangible resources: a categorical system of knowledge and other intangible assets, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol.7, no. 3/2006.
 4. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Studia i Monografie nr 143, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. ftp://ftp.software.ibm.com/annualreport/2008/2008_ibm_statements.pdf(01.07.09)
 6. Friederichs P. , Dilmdorfer M. , Human Capital Leadership Murmann Verlag DE, 2004, s. 305.
 7. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. http://annualreport.deutsche-bank.com/2008/ar/servicepages/welcome.html (01.07.09).
 9. http://annualreport2008.allianz.com/allianz/annual/2008/gb/English/pdf/allianz_ ar2008_ar2008_se.pdf (01.07.09).
 10. http://www.ama.com.aU/node/4594#attachments.
 11. http://reports.fmc-ag.com/reports/fmc/annual/2008/gb/English/7015/consolidated~bal- ance-sheets.html (01.07.09).
 12. http://www.annualreport2008.bayer.com/en/Balance-Sheets-.aspx (01.07.09).
 13. http://www.aviva.com/investor-relations/results-and-reports/reports/ (01.07.09).
 14. http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial reports/2008/annual08/sites/default/ files/downloads/Complete_Annual_Report_2008_EN.pdf(01.07.09).
 15. http://www.ge.com/investors/financial_reporting/annual_reports.html (01.07.09).
 16. http://www. ing.com/group/showdoc.jsp? docid= 3 72285_EN&menopt=ivrpub (01.07.09). http://www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/nh34syn.htm (01.07.09).
 17. http://www.sap.com/germany/about/investor/reports/gb2008/en/our-financial-statements/ consolidated-balance-sheets.html (01.07.09).
 18. http://www.shell.com/home/content/investor/financial_information/annual_reports/2009/ 2009_annual_reports.html (01.07.09).
 19. http://www.statoilhydro.com/en/investorcentre/annualreport/orderreports/pages/default.aspx (01.07.09).
 20. Hussi T., Reconfiguring knowledge management - combining intellectual capital, intangible assets and knowledge creation, "Journal of Knowledge Management" 2004, vol. 8, no. 2.
 21. Jeżak J., Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 22. Litschka M., Markom A. , Schunder S., Measuring and analysing intellectual assets: an integrative approach, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol. 7, no. 2.
 23. Lonnqvist A., Measuring of intangible assets - an analysis of key concepts, The conference proceedings of the eBRF 2002 - Frontiers of e-Business Research 2002 http://www. ebrc.fi/kuvat/2 75-294.pdf (23.07.2008).
 24. Low J. , Kalafut P. C., Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 25. Marr B., Schiuma G., Neely A., Intellectual capital - defining key performance indicators for organizational knowledge assets, "Business Process Management Journal" 2004, vol. 10, no. 5.
 26. msfi/reports/ar08/10kJr_not_08.html{0.01.09).
 27. Reilly R. F., Identification of construction company intangible assets, Construction Accounting & Taxation, Styczeń/Luty 2009.
 28. Reilly R. F., Schweihs R. R., Valuing intangible assets, R. R. Donnelley & Sons Company, Chicago 1999.
 29. Rodgers W., Problem and resolutions to future knowledge-based assets reporting, "Journal of Intellectual Capital" 2007, vol. 8, no. 2.
 30. Stachowicz-Stanusch A., Zarządzanie przez wartości - kolejna moda czy gwarancja sukcesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 7-8.
 31. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 32. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 33. Witoszek G., Misja i strategia firmy jako narzędzie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 7-8.
 34. Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji, Borys T., Rogala P. (red.), Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1177, Wrocław 2007.
 35. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Czerwińska M. (red.), Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu