BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soboń Janusz (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Znaczenie gotowości człowieka do pracy we współczesnym świecie
The Importance of Human Readiness to Work in the Modern World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 385-399, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Człowiek a praca, Etyka pracy, Katolicka etyka pracy, Motywacja do pracy, Ergonomia, Zasoby ludzkie, Wartość pracy
Human and labour, Work ethics, Catholic work ethic, Work motivation, Ergonomics, Human resources, Value of work
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tworząc system motywacyjny w przedsiębiorstwie trzeba brać pod uwagę zarówno elementy płacowe ale nie należy zapominać, że dużą rolę w motywacji mają też czynniki niezwiązane z wynagrodzeniem m.in. spotkania integracyjne, satysfakcja z powierzenia odpowiedzialnych zadań, możliwość wykazania swoich umiejętności i rozwój cech osobowych. (abstrakt oryginalny)

By creating an incentive system in the enterprise must take into account both the elements of pay but do not forget that a large role in motivation are also factors such as non-wage integration meetings, satisfaction of the responsible task entrusted to the opportunity to demonstrate their skills and developing personal qualities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dyczewski L., Ten, który rozdał życie, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1989.
 2. Fortuniak Z., Chrześcijańska koncepcja pracy w nauczaniu Księdza Kardynała. Stefana Wyszyńskiego, w: " W kierunku człowieka", red. B. Bejze, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1971.
 3. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 4. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 5. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006.
 6. Kolbe M., Konferencje ascetyczne, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1990.
 7. Kozioł L., Motywacja w pracy, determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa- Kraków 2002.
 8. Księga Rodzaju 2,15, w: Biblia Tysiąclecia.
 9. Listy Św. Pawła Apostoła, w: Biblia Tysiąclecia.
 10. Papież Paweł VI, Gaudium et spes, "Sobór Watykański II, konstytucje, deklaracje i dekrety". Wydawnictwo Pallotinum 1968.
 11. Papież Pius XI, Encyklika Quadragesimo Anno.
 12. Reykowski T., Teoria motywacji a zarządzanie. Wydawnictwo KiW, Warszawa 1975.
 13. Rogozińska-Mitrut J., Międzynarodowa ochrona praw osób niepełnosprawnych w aspekcie moralnym i społecznym. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 14. Romański J., Co dzień ze św. Maksymilianem, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1994.
 15. Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/dpl/025. php, z dnia 06.05.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu