BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczak Krzysztof (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Title
Rzeczowy majątek trwały w strategii budowy wartości przedsiębiorstwa
Tangible Fixed Assets in the Strategy of Enterprise Value Creating
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 413-427, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Majątek trwały, Wartość przedsiębiorstwa, Efektywność wykorzystania środków trwałych, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Nauki o zarządzaniu
Tangible property, Enterprise value, Effective utilization of fixed assets, Creating company's value, Management sciences
Note
streszcz., summ..
Abstract
W strategiach budowanych przez przedsiębiorstwa, w wiązce celów, w warunkach gospodarki opartej o wiedzę, istotnym jest cel zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych rzeczowy majątek trwały stanowi powyżej 50% wartości aktywów, dlatego referacie postawiono hipotezę: że ze względu na budowanie wartości firmy istotnym jest system eksploatacji tego majątku. Miarą wartości firmy jest poziom generowanych wolnych strumieni pieniężnych w długim okresie czasu, a nie wycena księgowa aktywów. Nadmiar aktywów ponadto, co jest w danej chwili potrzebne do wytworzenia tych strumieni pieniężnych, prowadzić będzie do nieefektywności, czyli będą to aktywa nie pracujące. Niedomiar aktywów będzie obniżał potencjalną szansę na wzrost wartości firmy. Analizując rozwój nauki o zarządzaniu eksploatacją (Maintenance Management) w oparciu o literaturę zagraniczną wyraźnie widać przesuwanie zainteresowań autorów od definiowania management maintenance jako obsługiwanie reaktywne (reactivite maintenance) poprzez obsługiwanie zapobiegawcze (preventive maintenance - PM), obsługiwanie predyktywne, przewidujące (Predictive Maintenance - PdM), kompleksowym utrzymaniem produktywności (Total Productive Maintenace -TPM), do organizacji najlepszej praktyki (best practice organization). (abstrakt oryginalny)

While creating the strategy of the enterprise in knowledge based economy, an increase in the enterprise value is a significant item of goals bundle. In many manufacturing enterprises a share of tangible fixed assets is over 50 per cent of total assets value. Because of it, the following hypothesis was put forward in the paper: for the sake of the firm value creating, the system of fixed assets maintenance is significant. The measure of the firm value is a level of being generated free cash flow in a long time, not an accounting evaluation of the assets. The assets surplus over the level needed to generate this cash flow at the given moment would lead to inefficiency, so they would be non-interest bearing assets. Assets deficiency would decrease potential chances of increasing firm value. Analizing the development of Maintenance Management science based on foreign literature, it is clearly visible the shift of authors' interest from defining "maintenance management" as Reactive Maintenance through Preventive Maintenance - PM, Predictive Maintenance - PdM, Total Productive Maintenace -TPM until Best Practice Organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ambroziak T., Metody i narzędzia harmonogramowania w transporcie, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa - Radom 2007.
 2. Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B., Relacje edukacyjne człowiek - maszyna. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
 3. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa - Kraków.
 4. Brycz B., Planowanie strategiczne a wartość dla właścicieli, Wyd. Kreos, Szczecin 2005.
 5. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa - Rzeszów 2007.
 6. Drucker F. R., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. AE Kraków 1995.
 7. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 8. Excellence Sposoby osiągania doskonałości w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, materiały z konferencji, E. Skrzypek (red.), UMCS Lublin 2006.
 9. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin , Warszawa 2007.
 10. Janasz W., Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, US, Szczecin 1993.
 11. Koźmiński K. A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN Warszawa 2004
 12. Kurowski W., Podstawy diagnostyki systemów technicznych, metodologia i metodyka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, Politechnika Warszawska, Warszawa - Płock 2008.
 13. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki. Antykwa Kraków - Kluczbork 2001.
 14. Martyniuk T., Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 15. Moubray J., New Paradigma, http://www.aladon.com/PDF/parUS.pdf (21.12.2009).
 16. Nakajima S., Introduction to TPM, "Cambridge Mass Productivity Press" (1989) 2008.
 17. Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa - Sulejówek - Olsztyn - Radom, 2002.
 18. Oziemski S., Efektywność eksploatacji maszyn Podstawy techniczno - ekonomiczne, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
 19. Piasecki S., Teoria organizacji. Procedury projektowania, Wyd. IBS PAN, Warszawa 1997.
 20. Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu, M. Moszkowicz (red.), PWE Warszawa 2005.
 21. Rokita J., Metody oceny gospodarki majątkiem trwałym. Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego Katowice 1988.
 22. Wireman T., Preventive Maintenace, "Industrial Press, Inc., New York" 2008, volume I.
 23. Wireman T., MRO Inventory and Purchasing, "Industrial Press, Inc., New York" 2008, Volume 2.
 24. Wireman T., Maintenance Work Management Process, "Industrial Press Inc., New York", Volume 3.
 25. Wojciechowicz B., Mazurkiewicz A., Zarys nauki o eksploatacji w Polsce, materiały konferencyjne "X jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych. Stare Jabłonki 6-9 września 2005 r., Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
 26. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa 2006.
 27. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (red.), PWE Warszawa 2005.
 28. Zarządzanie strategiczne Koncepcje-metody, R. Krupski (red.), Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 29. Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 30. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu