BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańska Kamila (Politechnika Wrocławska)
Title
Źródła wartości małych przedsiębiorstw
Source of Values In Small Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 429-443, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Tworzenie wartości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Value creation, Small business, Enterprise value, Enterprises financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ustalenie jakie źródła ma wartość w małym przedsiębiorstwie jest kluczem do jej kreowania oraz obiekty-wnego zarządzania nią w przedsiębiorstwie. Zagadnienie wartości przedsiębiorstwa oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa staje się z roku na rok w Polsce coraz bardziej znane dlatego też warto przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej. Podstawowe źródła tworzenia wartości współczesnych małych podmiotów gospodarczych przesunęły się od aktywów materialnych do niematerialnych. Kapitał rzeczowy i finansowy firmy nie wystarcza dziś do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Wartości niematerialne są źródłem ukrytej przewagi przedsiębiorstw. Małe firmy, którym trudniej w porównaniu z dużymi korporacjami tworzyć silną wartość materialną, mają możliwość uzyskiwania przewagi poprzez umacnianie wartości niematerialnej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Establishing source of values in small company is key for further value creation and management. Issues related with company values and value management are becoming more and more known in Poland and this is why it is worth taking closer look at this problem. Gore sources of values for small companies moved from material assets to non-material assets. Real and financial capital is not enough to maintain competitive advantage. Immaterial values are source of hidden competitive advantage. Small companies which have more difficulties with creating strong material values can gain such an advantage via strengthening non material values of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Benning S.Z. Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa - Metody wyceny, WIG-Press 2000.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, TOM I, PWE, Warszawa 2000.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 4. Dobiegała-Korona B., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa , Warszawa 2006.
 5. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 6. Duraj J., Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Płock - Łódź 2006.
 7. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W. Pluta (red.),Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 8. Gołębiowski G. Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstw. Warszawa 2007.
 9. Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Warszawa 1999.
 10. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 11. Jaki A., Wycena przedsiębiorstw. Przesłanki, procedury, metody, Kraków 2006,.
 12. Kasiewicz S., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu Sp. z O.O., Warszawa 2003.
 13. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 14. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 15. Michalski M., Zarządzanie przez wartość - firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa 2001.
 16. Nahotko S., Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 1998.
 17. Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J., Zarządzanie wartością organizacji, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 18. Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 19. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa 2001.
 20. Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT,Warszawa 2005.
 21. Urbańczyk E., Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa , Szczecin 2007.
 22. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002.
 23. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
 24. Ustawa o Rachunkowości (UoR)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu