BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek-Szymańska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników w organizacji uczącej się
The Development And Improvement of Employees' Competencies within Learning Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 459-474, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Organizacje uczące się, Kompetencje pracownicze, Rozwój zawodowy pracownika, Kapitał ludzki
Learning organisations, Employees competencies, Professional development of employees, Human capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł traktuje o koncepcji organizacji uczącej się, a także o kwestiach związanych z rozwojem i doskonaleniem kompetencji pracowników. Przedstawiono cechy charakteryzujące organizację uczącą się w odniesieniu do czterech poziomów uczenia: indywidualnego, grupowego, organizacyjnego i międzyorganizacyjnego. Następnie zaprezentowano problematykę zarządzania kompetencjami w ramach organizacji uczącej się. Dodatkowo skupiono się na kwestii rozwoju i doskonalenia kompetencji jako istotnym etapie zarządzania kompetencjami. Scharakteryzowano także wybrane sposoby i instrumenty rozwoju i doskonalenia kompetencji. (abstrakt oryginalny)

The article treats about the concept of learning organization and the idea of competences' development and improvement. First of all the author presents some characteristics of learning organization in reference to the four main levels of learning - individual, group, organizational and interorganizational. Then the issue of competence management within learning organization is discussed. In addition the author focuses on the problem of competence development and improvement as a important phase of competence management. Finally some methods and Instruments of competence development and improvement are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman Y., Iles P., Learning, leadership, teams: Corporate learning and organizational change, "Journal of Management Development" nr 17 (1)/1998.
 2. Argyris Ch., Schon D., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading, Mass: Addison Wesley 1978.
 3. Argyris Ch., Schon D., Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice, Reading, Mass: Addison Wesley 1996.
 4. Bokeno R.M., Genus of learning relationships: mentoring and coaching as communicative interaction, "Development and Learning in Organizations"2009, vol. 23, no. 1.
 5. Bukowski M., Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 3
 6. Chabowski M., Assessment Centre, www.kady.ifo.pl/artykuly/artykul_4212htm.
 7. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 8. Cunningham P. Iles P., Managing learning climates in financial services organization, "Journal of Management Development" 2002, vol. 21, no. 6.
 9. Czekaj J., Jabłoński M., Kształtowanie kompetencji i zachowań jako czynnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe AE Kraków 2004, nr 648,Wyd. Naukowe AE Kraków, Kraków 2004.
 10. Drejer A., Organizational learning and competence development, "The Learning Organization" 2000, vol. 7, no.4.
 11. Dubois D.D., Rothwelt W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR, Wyd. Helion, Gliwice 2008.
 12. Feliniak U., Kołodziejczyk - Olczak J., Blaski i cienie zarządzania szkoleniami (2), "Personel" 2002, nr 9.
 13. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 14. Harrison R., Action learning route or barrier to the learning organization?, Employee Counselling Today, "The Journal of Workplace Learning" 1996, vol. 8, no. 6.
 15. Huczynski A., Buchanan D., Organizational behaviour, Pearson Education, Harlow 1991.
 16. Kolb D.A., Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, New Jersey 1984.
 17. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, B. Kożuch (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 18. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Mimex, Wrocław 1993.
 19. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995.
 20. Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, PFPK, Warszawa 2000.
 21. Lunderius M., E - Learning bez odwrotu, czyli szkolenia w epoce digitalnej, "Personel" 2000, nr 23.
 22. Luthans F., Organizational behaviour, McGraw-Hill, New York 1989.
 23. Mikołajczyk J., Uniwersytet korporacyjny, "CEO Magazyn Top Menedżerów", listopad 2004.
 24. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 25. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków - Kluczbork 1998.
 26. Polanowska A., Rozwój menedżerów oparty na kompetencjach- korzyści i wyzwania, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 4, Wydział Zarządzania UW.
 27. Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I. K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa 2000.
 28. Rabelo T.M., Duarte Gomes A., Organizational learning, "The Learning Organization" 2008, vol. 15, no 4.
 29. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 30. Smółka P., Kompetencje miękkie, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 6.
 31. Sukces organizacji. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2007, nr 2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 32. Stewart D., Reinterpreting learning organization, The Learning Organization" 2001, vol. 8, no.4.
 33. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy ODDK, Gdańsk 2008.
 34. Wprowadzenie do zarządzania personelem, A. Szałkowski (red.), Wyd. AE, Kraków 2000.
 35. Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, E. Jędrych, J. P. Lendziona (red.), Wyd. Media Press, Łódź 2010.
 36. Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, K. Makowski (red.), Poltext, Warszawa 2001.
 37. Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2005.
 38. Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), PWN, Warszawa 1998.
 39. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 40. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 41. http://www.renaud-coulon.com/anglais/ukindex2.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu