BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobiegała-Korona Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Krzepicka Alicja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Orientacja na kapitał klienta w przedsiębiorstwach w Polsce
Orientation Towards Client's Capital in Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 555-572, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Oczekiwania, Kapitał klienta, Wartość klienta, Satysfakcja klienta, Segmentacja klientów
Expectations, Customer capital, Customer value, Customer satisfaction, Customer segmentation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wiedza na temat tego, jakie są oczekiwania, preferencje i co satysfakcjonuje klienta dziś lub będzie satysfakcjonować w przyszłości jest warunkiem koniecznym utrzymywania dobrych relacji z klientem, bowiem stanowi podstawę zachowania jak najlepszej pozycji rynkowej. Wartość klientów dla firmy decyduje o poziomach i czasie zwrotu zainwestowanego kapitału, poziomach wygospodarowanej nadwyżki dla akcjonariuszy, wynagrodzeniach pracowników i możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w referacie wyniki badań, celem których była identyfikacja rozumienia wartości klienta dla przedsiębiorstwa przez menedżerów oraz wykorzystania możliwości zarządzania ich wartością w tworzeniu kapitału klienta wskazują na rosnącą rolę wartości strumieni tworzących kapitał klienta i wykorzystywania metody zarządzania do wzrostu ich wartości. (abstrakt oryginalny)

The knowledge on what are a customer's expectations, preferences and what satisfies a customer today and what will satisfy them in the future is a requisite condition for the maintenance of good relations with a customer for it is the basis of keeping the best market position. The customer lifetime value determines the levels and time of the invested capital payoff, the levels of the economized surplus for shareholders, the remuneration of employees and the opportunities for the enterprise development. The results of our research shown in the presentation, the purpose of which was the identification of managers' understanding of the customer lifetime value as well as of the use of the opportunities for their lifetime value management in creating the customer equity, indicate the growing role of the value of the flows creating the customer equity and of the use of the management method for their value growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Poltext, Warszawa 2010.
  2. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce (badanie empiryczne), B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Wyd. SGH, KNoP, Warszawa (w druku).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu