BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durau Beata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Przyczyny niskiej podaży mniej znanych gatunków warzyw
The Causes of a Low Supply of Little-known Vegetable Species
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 10 (CD), s. 44-50, wykr tab.
Keyword
Warzywa, Rolnictwo, Konsumpcja, Badania ankietowe
Vegetables, Agriculture, Consumption, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie 100 mieszkańców miasta i wsi. Pytania dotyczyły wiedzy na temat mniej znanych gatunków warzyw. Do bardziej znanych badani zaliczyli brukiew, szalotkę, jarmuż i pasternak. Stwierdzono niski poziom wiedzy odnośnie wartości odżywczej, stosowania, wymagań i uprawy większości ujętych w ankiecie warzyw. Zapotrzebowanie na warzywa spoza podstawowej grupy zależy od miejsca zamieszkania, wieku, posiadania własnego ogródka, ale głównie od stanu wiedzy na temat wartości tych roślin oraz ich stosowania. Obecnie problemem jest niskie spożycie warzyw, mało urozmaicona oferta handlowa oraz brak wiedzy na temat mniej znanych gatunków. Nie wzbudzają one zainteresowania na obszarach wiejskich, gdzie dominuje tradycyjne podejście do diety; dla mieszkańców miast są bardziej interesujące, ale ich dostępność w handlu nadal jest niewielka. Z tych względów celowym jest poszerzanie wiedzy na temat mniej znanych gatunków oraz promowanie ich produkcji i sprzedaży(abstrakt oryginalny)

A survey was conducted on a group of 100 residents of the city and villages. Questions related to knowledge of the lesser-known species of vegetable. To the more famous subjects were swede, shallot, kale and parsnip. It was the low level of knowledge of the nutritional value, use, and most of the crops covered by the requirements of vegetables. Demand for non-group basic vegetables depends on the place of residence, age, home ownership, but mostly the state of knowledge about the value of these plants and their use. Now the problem is the low consumption of vegetables, a little varied offer and the lack of knowledge about the lesser-known species. They are not interest in rural areas, where the traditional approach to diet; for city dwellers are more interesting, but their availability in a trade is still small. For these reasons, it is improving the knowledge on the little-known species, and to promote their production and sales(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Filipiak, M. Maciejczak, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 84, s. 99-110.
  2. L. Jabłońska, D. Olewnicki, Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego" 2011, nr 11(26), s. 89-97.
  3. S. Kaniszewski, Produkcja warzyw w Polsce. Stan obecny i perspektywy, "Hasło Ogrodnicze" 2007, nr 4, s. 153-156.
  4. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Załącznik do informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016
  5. Województwo Kujawsko-pomorskie, Rejestr uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, http://www.kujawskopomorskie. pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2898&Itemid=286 [dostęp: 05.08.2014].
  6. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw "Cuiavia" http://www.spoiwcuiavia.pl/ [dostęp: 04.08.2014].
  7. T. Filipiak, M. Maciejczak, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 84, s. 99-110.
  8. Główny Urząd Statystyczny, Produkcja ogrodnicza. Badanie warzyw gruntowych http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwolesnictwo/ uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-ogrodnicza-badanie-warzyw-gruntowych,7,1.html [dostęp: 04.08.2014]
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu