BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rupik Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zaangażowanie klienta w procesie marketingu w zarządzaniu wartością portfela klientów na rynku B2C
Customer Commitment in Marketing Process in Customer Equity Management On B2C Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 621-641, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Zaangażowanie klienta, Tworzenie wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Business to Consumer (B2C), Zachowania klientów, Wartość klienta, Relacje z klientami
Customer engagement, Value creation, Enterprise value, Business to Consumer (B2C), Customer behaviour, Customer value, Relationships with customers
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto rozważania na temat zaangażowania klienta w tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynkach B2C. Przyjmuje się tezę, iż klient może współtworzyć wartość przedsiębiorstwa, biorąc aktywny udział w procesie marketingu (czyli współtworząc wartość dla siebie jako klienta oraz dla innych klientów z przedsiębiorstwem i innymi klientami). Interakcje firmy i klienta oraz klientów między sobą(tj. formy zaangażowania klienta) mogą zwiększać wartość portfela klientów. Tym samym, mogą wpływać na wartość przedsiębiorstwa, ponieważ wartość portfela klientów jest jej podstawowym elementem. W opracowaniu przytoczono podstawowe założenia teoretyczne odnoszące się do współtworzenia wartości z klientem na rynkach B2C, zidentyfikowano formy zaangażowania klientów w procesie tworzenia wartości dla klienta oraz zaprezentowano sposoby pomiaru efektów tego zaangażowania. (abstrakt oryginalny)

The paper refers to customer commitment in creating company"s value on B2C markets. It is assumed that customer may co-create company's value actively acting in marketing process (i.e. co-creating value for himself and for other customers with company and with other customers). Customer and company interactions as well as customer interactions with other customers (i.e. types of customer commitment) may increase customer equity. Thus, those interactions may influence the company's value sińce customer eąuity is its fijndamental element. The paper includes main theoretical assumptions conceming co-creating value with customer on B2C markets, Identification of different types of customer commitment in the process of creating customer value and methods useful in measuring the effects of that commitment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 2. Gronroos Ch., Adopting service logie for marketing, "Marketing Theory" 2006, vol. 6 (3),.
 3. Gronroos,Ch., An Applied Service Marketing Theory, "European Journal of Marketing", 1982.
 4. Gronroos Ch., Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons, Chichester, 2007.
 5. Guggenheim Shenkan A., Sichel B., Marketing with user-generated content, "The McKinsey Quaterly", November 2007.
 6. Hulbert J.M., Capon N., Piercy N.F., Total Integrated Marketing: Breaking the Bounds of the Function, Kogan Page, London, 2005.
 7. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 8. Kane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J., Budowanie społeczności, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009 - styczeń 2010.
 9. Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010.
 10. Koszty i efekty działań marketingowych, L. Garbarski (red.), SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 11. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 12. Mascarenhas O.A., Kesavan R., Bernacchi M., Customer value-chain involvement for co-creating customer delight, "Journal of Consumer Marketing" 2004, Vol. 21 (7).
 13. Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, T. Dudycz (red.), Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 14. McDonald M., Smith B., Ward K., Marketing Due Diligence. Reconnecting Strategy to Share Price, Elsevier, 2007.
 15. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona (red.), PWN, Warszawa 2009.
 16. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 17. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 18. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 19. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 20. Ravald A., Gronroos Ch., The value concept and relationship marketing, "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30.
 21. Srivastava R.K., Shervani T.A., Fahey L., Marketing. Business Processes, and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing, "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63.
 22. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 23. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2006.
 24. Toffler A., Trzecia fala, Wyd. Kurpisz S.A., Poznań 2006.
 25. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN, Warszawa 2008.
 26. Zarządzanie relacjami w usługach, K. Rogoziński (red.), Difin, Warszawa 2006.
 27. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu