BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Ireneusz P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Produkt jako nośnik wartości dla klienta w procesie wymiany
Product as Carrier of Value for Customer in Process of Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 643-663, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Produkt, Wartość dla klienta, Satysfakcja klienta, Konsumencka wartość produktu
Product, Value to customer, Customer satisfaction, Consumer value products
Note
streszcz., summ..
Abstract
Klienci coraz bardziej angażują się w aktywny i otwarty dialog ze sprzedawcami towarów i usług. Indywidualni klienci mogą uczyć się postępowania na rynku albo na własną rękę, albo korzystając z wiedzy innych klientów. Rynek staje się zatem forum kreowania wartości i konkurowania o nią, w którym klienci aktywnie uczestniczą. Wyróżniającą cechą tego nowego rynku jest to, że klienci stają się nowym źródłem kompetencji dla firmy. Kompetencje, które wnoszą klienci są efektem wiedzy i umiejętności, które oni posiadają, ich chęci uczenia się i eksperymentowania oraz ich zdolności do angażowania się w dialog. Uznanie znaczenia i uwzględnienie kompetencji partnerów w łańcuchu ogniw tworzących wartości dodane, pozwoliło utworzyć szerokie sieci współpracujących ze sobą firm, dostawców, dystrybutorów, w celu dostarczenia pożądanej wartości finalnym klientom. Włączenie kompetencji klientów do tej sieci jest zjawiskiem nowym i rewolucjonizującym stosunki na rynku. Menadżerowie firm przestają uzurpować sobie wiedzę o tym, czego chcą klienci ich firmy. Korzystają ze zbiorowej wiedzy swych klientów, pozwalając im wpływać na proces kreowania wartości - określać cechy i funkcje produktów oraz negocjować ceny. (abstrakt oryginalny)

The customers are get involved more and more in active and open dialogue with sellers of goods and services. Individual customers can learn how to conduct on the market or on the own hand, or using other customers knowledge. So market becomes the forum of creating the value and competing about it in which customers participate actively. This is the outstanding distinctive feature of this new market there customers become new source of competence for enterprise. The competences which customers bring in are the effect of knowledge and skills which they possess, their desire of learning and experimenting and ability to getting involved in process of communicating. The acknowledgement of meaning the partners competence in the chain of links creating value added, it let create wide networks co-operating with each other of companies, suppliers, distributors, in the aim of delivering the desirable value to final customers. Inclusion customers to this network is the new phenomenon and revolutionizing relations in the market. The managers stop to usurp knowledge about what the customers want. They use their customers collective knowledge, letting them to influence the case of creating the value - to define features and functions of products and negotiate prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 2. Reflections on the Futures of Marketing, D.R. Lehmann, K.E. Jocz (eds.), Marketing Science Institute, Cambridge, Mass. 1997.
 3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.
 5. Kim W. Chan, Mauborgn R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 6. Marciniak B., Badanie satysfakcji klientów-problemy i metody badawcze, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 7. Nieckuł J., Odzwierciedlanie wymagań klienta w technicznej specyfikacji wyrobu ISO Guide 2002 - Polscy liderzy jakości, Hoppenstedt Bonnier, 2002.
 8. Prahalad C.K., Ramaswany V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa, 2005.
 9. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, studia przypadków, PWN, Warszawa 1999.
 10. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 11. Szymura-Tyc M., Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 12. Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta - budowa wartości firmy. Instytut Edukacji Interaktywnej 2006.
 13. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu