BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Title
Długoterminowe relacje z klientem jako źródło wartości i podstawa budowania lojalności widzów kin studyjnych
Long-Term Customer Relationships as a Source of Values and a Basis to Build Audience Loyalty Studio Cinemas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 679-696, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Marketing partnerski, Programy lojalnościowe, Kultura, Instytucje kultury, Kinematografia
Partnership marketing, Loyalty programs, Culture, Cultural institutions, Cinematography
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i możliwości ich zaspokojenia przez firmy. Firma musi zabiegać o lojalnego klienta, aby przetrwać na rynku. Korzyści dla obu stron może zapewnić marketing partnerski czyli obustronna komunikacja, wzajemne respektowanie swoich oczekiwań i trwała współpraca. Firma, aby budować długoterminowe relacje z klientami musi doskonalić marketing wewnętrzny, korzystać z nowoczesnych technologii i stosować materialne i niematerialne zachęty dla klienta. Marketing partnerski jest szczególnie ważny dla firm niszowych, w tym kin studyjnych mających wąskie grono klientów, których lojalność pozwoli im przetrwać na rynku. Przeprowadzone badania pokazują, że polskie kina studyjne doceniają swoich widzów i chcą z nimi trwale współpracować, ale techniki budowania ich lojalności są zbyt tradycyjne, mało zaawansowane i niesystematyczne. Rozwój marketingu partnerskiego w tych placówkach w przyszłości może zaowocować pozyskaniem nowych klientów, budowaniem pozytywnego wizerunku oraz trwałą przewagą konkurencyjną na rynku kultury. (abstrakt oryginalny)

Modem consumers are increasingly aware of their needs and possibilities to satisfy them by the company. The company must seek a loyal customer in order to survive in the market. Benefits for both parties can provide affiliate marketing is two-way communication, mutual respect for their expectations and continued cooperation. Company to build long term relationships with customers must improve internal marketing, benefit from modem technology and use tangible and intangible incentives for the customer. Affiliate marketing is especially important for niche businesses, including studio cinemas with a small group of customers, whose loyalty will enable them to survive in the market. Research has shown that the Polish cinemas celebrating their audience and want to work with them permanently, but the techniques for building customer loyalty are too traditional, less sophisticated and systematic. The development of affiliate marketing in these institutions in the future may lead to acquiring new customers, building a positive image and to achieve sustained competitive advantage in the market culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Filmoteka Narodowa, Działy, http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=l30.
  2. Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
  3. Komunikacja marketingowa, M. Rydel (red.). Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
  4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
  5. Kwiatek P., Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
  6. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
  7. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
  8. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
  9. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. CH. Beck, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu