BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych środkami unijnymi
Innovative Projects Financing by EU Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 697-714, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Środki unijne, Innowacje, Zachowania innowacyjne, Finansowanie projektów
EU funds union, Innovations, Innovative behaviours, Projects financing
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Istotną rolę w finansowaniu unijnych przedsięwzięć inwestycyjnych odgrywa ich innowacyjny charakter, zwłaszcza w odniesieniu do projektów związanych z inwestycjami w przedsiębiorstwach. Innowacyjność można zdefiniować w sposób prosty jako istniejąca w danym przedsiębiorstwie zdolność do tworzenia nowych produktów. Wspólnymi atrybutami innowacji są zmiana i nowość. Symptomem otwartości na wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie jest planowanie strategiczne oraz wyodrębnienie specjalnych środków finansowych przeznaczonych na cele badawczo-naukowe. O potencjale innowacyjności świadczy także współpraca z ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym lub wyższą uczelnią. Jednak bezpośrednim wskaźnikiem poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie są zgłaszane patenty. Istotnym aspektem jest innowacyjność projektu. Polscy przedsiębiorcy mają problem z odpowiednim zdefiniowaniem działań zmierzających do wprowadzenia innowacji w swoim przedsiębiorstwie. Trudno jest im nie tylko zdefiniować pojęcie innowacji lecz także ustalić precyzyjne wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstwa. Wdrożenie nowego produktu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W artykule szczególną uwagę zwrócono na pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa środków unijnych na realizację innowacyjnych projektów. Omówiono możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację przez przedsiębiorstwa innowacyjnych projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Którego podstawowym celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Important role in financing projects of the EU funds plays its innovative character. The paper presents ways of financing innovative investment projects. Therefore, special attention was focused on the financing product and process innovation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Manuel O., Guidelines for collecting and Interpreting innovation Data, Wyd. OECD (Organisation for Economic Co-Operation and development) i (Statisticall Office-of the European Communities), 2005.
  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Polskie regiony, Województwo opolskie. Warszawa 2008.
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa 2008.
  4. Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, Z. Mikołajewicz (red.),Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
  5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzony został w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską.
  6. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
  7. The OECD Bologna Ministerial Conference, Enhancing SME Competetiveness, Organization for Economic Co-Operation and Development, France 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu