BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie wiedzą w kontekście teorii wiedzy niedoskonałej
Knowledge Management in the Context of the Theory of Imperfect Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 9-23, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Teoria wiedzy, Wiedza, Zarządzanie wiedzą
Theory of knowledge, Knowledge, Knowledge management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współcześnie za najważniejszy zasób przedsiębiorstwa uznawana jest wiedza. W praktyce dostępnych jest wiele modeli zarządzania wiedzą. Jednakże przedsiębiorstwa wciąż narażone są na funkcjonowanie w warunkach niepewności. Problemem we współczesnej rzeczywistości jest brak wiedzy na temat swojej niewiedzy. Dlatego tak ważna jest zmiana podejścia do zarządzania, w szczególności zarządzania wiedzą. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty zasobów wiedzy i modeli zarządzania wiedzą, zwracając uwagę na nową koncepcję w naukach ekonomicznych, którą jest teoria wiedzy niedoskonałej. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the most important recourse in enterprise is knowledge. In practice there is a lot of different knowledge management methods. However companies are still exposed to act in uncertainty. Te most problem in today's reality is the lack of knowledge about the ignorance. Therefore, it is important to change approach to management, especially knowledge management. The aim of this paper is to present the essence of knowledge assets and models of knowledge management, with the attention to the new concept in economics, which is the theory of imperfect knowledge.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 2. Drucker P., Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 3. Drucker P.F., The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, November 1994.
 4. Ekonomia niepewności, rozmowa Jacka Żakowskiego z Romanem Frydmanem, w: J. Żakowski, Zawał. Zrozumieć kryzys. Polityka, Warszawa 2009.
 5. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 6. Frydman R., Magiczna teoria rynków, "Gazeta Wyborcza" z dnia 26.10.2009.
 7. Frydman R., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007.
 8. Garbicz M., recenzja: Frydman R., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Econimics. Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2007, "Bank i Kredyt" 2008, wrzesień.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 10. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 11. Leszek P., Imperfect Kowledge Econimics: zapowiedź nowego paradygmatu w ekonomii?, w: Nowe idee początku XXI wieku, M. Winiarski (red.), e-monografie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 12. Mączyńska E., Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania, http://www.pte.pl/płiki/2/12/Elzbieta%20Maczynska%20-%20Lodz.pdf.
 13. Toffler A., Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 14. Sopińska A., Wachowiak P, Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=14&id=275.
 15. Wikipedia http://pl. wikipedia. org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85.
 16. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, J. Kisielnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa i. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.
 17. Ziencik P., Wiedza w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstw, nr 3, 2003.
 18. Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 1966.
 19. Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, A. Szewczyk, Hogben (red.), Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu