BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białasiewicz Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kompetencje menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę
Managers' Competencies in the Knowledge-Oriented Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Pracownicy wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Kwalifikacje menedżera
Knowledge workers, Knowledge management, Managerial qualifications
Note
streszcz., summ..
Abstract
Burzliwe zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw doprowadziły do przeorientowania koncepcji czynników sukcesu, z zasobów tradycyjnych na rzecz zasobów niematerialnych. Wśród zasobów niematerialnych kluczowe znaczenie przypisuje się wiedzy. Postrzeganie wiedzy jako podstawowego i najważniejszego źródła przewagi konkurencyjnej oznacza kreowanie pracownika nowego typu- pracownika wiedzy, a więc o odpowiednich kompetencjach, czyli o wysokich kwalifikacjach zawodowych i jednocześnie kreatywnego, elastycznego i mobilnego. Kompetencje muszą być permanentnie uzupełniane w procesie uczenia się, aby pozwalały samodzielnie, wydajnie i skutecznie działać. Wysokie wymagania co do kompetencji dotyczą zwłaszcza kadry menedżerskiej, ponieważ to ona zasadniczo decyduje o wykorzystaniu okazji. Formułuje się opinię, że wielkość potencjału menedżerów i jego struktura kształtuje relacje pomiędzy ich kompetencjami a czynnikami konkurencyjności firmy. W artykule przedstawiono profil pracownika wiedzy i profil kompetencji menedżerów.(abstrakt oryginalny)

Rapid changes in the business environment have led to a reorientation of the concept of key factors of the market success, from traditional resources for the benefit of intangible resources. Among intangible resources the knowledge has the key value. The perception of the knowledge as the basic and the most important source of competitive advantage means creating a new type of employee. This is knowledge employee who possesses relevant competence, who is highly Professional and at the same time is creative, flexible and mobile. One has to remember that competence must be completed constantly in the learning process, to allow oneself to act efficiently and effectively High requirements for the competence refers especially to managers since they decide whether market occasions are perceived and used. One can state that the volume and the structure of manager's potential shapes the relationship between managers competencies and competitive advantage factors of an organization. The profile of knowledge employee and the profile of managers' competencies are presented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Białasiewicz M., Czerniachowicz B., Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, w : Podstawy nauki o organizacji, S. Marek, M. Białasiewicz (red.), PWE, Warszawa 2008.
 2. Borkowska S., Kilka refleksji tytułem wstępu, w : Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2005.
 3. Bąkowska-Morawska U., Techniki decyzyjne i organizatorskie, PWSZ, Wałbrzych 2008.
 4. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2002.
 5. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 9. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie technologiczne wyzwaniem XXI wieku, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 10. Jakość zasobów pracy, A. Sajkiewicz (red.), Poltext, Warszawa 2002.
 11. Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 12. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, A. Sajkiewicz (red.), Difin, Warszawa 2008.
 13. Kuc D.R., Zarządzanie doskonałe, PTM, Warszawa 2003.
 14. Listwan T., Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2005.
 15. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 16. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 17. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 18. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 19. Nęcka E., Psychologia twórczości GWP, Gdańsk 2002.
 20. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 21. Penc J., Kreatywne kierowanie - organizacja i kierownik jutra. Placet, Warszawa 2000.
 22. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 23. Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny wyznacznikiem zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwa jako Świątynie wiedzy, W. Cieśliński (red.), Wyd. WSZiP, Wałbrzych 2002.
 24. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 25. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 26. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wyd. AE, Katowice 2003.
 27. Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, M. Białasiewicz (red.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 28. Sajkiewicz A., Jutro zarządzania przez jakość, w : Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, A. Sajkiewicz (red.), Poltext, Warszawa 2004.
 29. Sajkiewicz A., Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltext, Warszawa 2003.
 30. Senge P., Piąta dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 31. Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, A. Stabryła (red.), Wyd. EJB, Kraków 2002.
 32. Szaban J., Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych, WSPiZ, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu