BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Zbigniew (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu
Industrial Spatial Structure: Research Problems
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 11, s. 9-25, rys., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Problematyka badawcza geografii przemysłu
Keyword
Geografia przemysłu, Struktura przestrzenna, Badania naukowe
Geography of an industry, Spatial structure, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Wyłania się potrzeba podejmowania prac nad budową teorii geografii przemysłu. Wynika to nie tylko z dążenia do intensyfikacji badań podstawowych, ale także z potrzeb społecznych, które wykorzystują wyniki badań naukowych do celów aplikacyjnych, np. w zakresie budowy strategii rozwoju układów krajowych, regionalnych czy lokalnych. Wychodząc z powyższych założeń, przedmiotem niniejszych rozważań jest próba określenia wybranych problemów badawczych struktury przestrzennej przemysłu. W przedstawionej koncepcji nawiązujemy do ogólnych założeń metodologii nauki i teorii systemów oraz szeregu prac teoretycznych podejmujących problematykę budowy teorii geografii, podstaw budowy teorii geografii przemysłu, a także do wielu studiów empirycznych.(fragment tekstu)

In the development of every field of science, we observe a sequence of stages connected with more and more precise perception of the research area, resulting from making new hypotheses, setting new goals, and perfecting the research methodology. These stages are reflected in the gradual transition from descriptions of the object of research and explanations of its formation processes to the creation of models and construction of theories. Thus, a need emerges to take up efforts to create the theory of industrial geography. It results not only from the willingness to intensify the elementary research, but also from social demands that use the results of scientific research in practical application, e.g. in building developmental strategies for national, regional, or local systems. Basing on the above assumptions, the author of this paper attempts at determining selected research problems in industrial spatial structure. The presented idea refers to the general assumptions of scientific methodology and the theory of systems, to a series of theoretical works that focus on building the theory of geography, to the basics of building the theory of industrial geography, and to numerous empirical studies. The research problem area outlined in the paper is not exhaustive, as it does not include all issues vital in theory development and empirical studies in the field of industrial geography. Its further development should be oriented at explaining and evaluating diversities observed in the industrial spatial structure, but also at proposing rational directions of its further transformation. It seems that adopting this line of development will make industrial geography more competitive in comparison to other fields of science, and will enable the realization of practical application goals.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beer S. 1966, Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa
 2. Chojnicki Z. 1970, Podstawowe tendencje metodologiczne współczesnej geografii ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny", z. 2
 3. Chojnicki Z. 1973, Założenia i perspektywy rozwojowe geografii ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny", z. 1
 4. Chojnicki Z. 1980, Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych, "Przegląd Geograficzny", z. 4
 5. Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań
 6. Chojnicki Z., Dziewoński K. 1978, Podstawowe zagadnienia metodologiczne geografii ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny", z. 2
 7. Dobrowolska M. 1965, Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej, "Przegląd Geograficzny", z. 4
 8. Domański R. 1967, Konstruowanie teorii w geografii ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny", z. 1
 9. Domański R.,1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa
 10. Fierla I. 1987, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa
 11. Fierla I. 1990, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa
 12. Fierla I. 1992, Uwarunkowania restrukturyzacji przemysłu w największych okręgach przemysłowych w Polsce, Monografie i Opracowania SGPiS, nr 16, Warszawa
 13. Fierla I., Kuciński K. 1994, Systemowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, Monografie i Opracowania SGPiS, nr 387, Warszawa
 14. Hall A.D. 1968, Podstawy techniki systemów, PWN, Warszawa
 15. Kitowski J. (ed.) 2001, Spatial Dimension of Socio-Economic Transformation Process in Central and Eastern Europe on the turn of the 20-th Century, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warszaw, Faculty of Economics, the Maria Curie-Skłodowska University, Branch Rzeszów, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów
 16. Kitowski J. (ed.), 2003, Eastern Dimension of European Union, Polish Academy of Sciences, Geopolitical Studies, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, vol. 11
 17. Kowalczyk E. 1987, Cybernetyka - myśl porządkująca, Wszechnica Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
 18. Kortus B. 1981, Geografia przemysłu i jej aktualne problemy badawcze, "Przegląd Geograficzny", z. 2
 19. Kortus B. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa
 20. Leszczycki S., Kukliński A. 1964, Perspektywy rozwoju geografii przemysłu w Polsce, "Przegląd Geograficzny", z. 2
 21. Łoboda J. 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, "Przegląd Geograficzny", z. 4
 22. Mynarski S. 1974, Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa
 23. Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków
 24. Pakuła L. 1983, Próba oceny regionalnych badań przemysłu, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 15
 25. Szymański J.M. 1991, Życie systemów, Wiedza Powszechna, Warszawa
 26. Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R. 1980, Problemy teorii systemów, Wszechnica Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
 27. Zioło Z. (red.), 1986, Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975-1985, WUS, Bielsko-Biała
 28. Zioło Z. 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały informacyjne WKPG w Rzeszowie, Rzeszów
 29. Zioło Z. 1978, Próba konstrukcji teoretycznego modelu okręgu przemysłowego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PWN, Warszawa
 30. Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PWN, Warszawa
 31. Zioło Z. 1986, Model przemian struktur przemysłowych, [w:] Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975-1986, red. Z. Zioło, WUS, Bielsko-Biała
 32. Zioło Z. 1987, Próba zarysu teorii struktury przestrzennej przemysłu, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 112, Prace Geograficzne XI, Wyd. Nauk. WSP, Kraków
 33. Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania nr 16, COMSN, Wyd. Nauk. WSP, Kraków
 34. Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 19, COMSN, Wyd. Nauk. WSP, Kraków
 35. Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 26, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyd. Nauk. WSP, Kraków
 36. Zioło Z. 1997, Miejsce struktury przestrzennej w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Księga dedykowana profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków
 37. Zioło Z. 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 38. Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów
 39. Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 5, Warszawa-Kraków
 40. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków
 41. Zioło Z. 2007, Zarys koncepcji budowy teorii struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Problematyka XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, red. Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 14-20
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu