BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kształtowanie środowiska pracy pracowników wiedzy
Designing of Knowledge Workers' Job Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 47-65, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Pracownicy wiedzy, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Środowisko pracy
Knowledge workers, Knowledge-based organisations, Knowledge management, Working environment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Punktem wyjścia w opracowaniu jest charakterystyka nowej klasy - pracowników wiedzy oraz przedstawienie profilu kompetencji profesjonalisty. Następnie wskazano podstawowe elementy środowiska pracy specjalisty. Opracowanie kończy nakreślenie zadań przywódcy intelektualistów. (abstrakt oryginalny)

The starting point of this paper is characteristics of new class - knowledge workers and presentation of general profile of knowledge worker competencies. Then basic elements of specialists job environment are shown. The paper ends with draws of challenges of knowledge worker's manager.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Abbasi S.M., Belhadjali M., Hollman K.W., Managing knowledge workers for sustaining competitiye advantage, "Competition Forum" 2009, vol. 7/2.
 2. Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 3. Berger L.A., Berger D.R., The Talent Management Handbook: Creating Organizational Excellence by Identyfying, Developing and Promoting Your Best People, The Mc-Graw-Hill Companies, New York 2004.
 4. Buchelt B., Strategiczne aspekty zarządzania talentami w: Zarządzanie talentami w organizacji, Pocztowski A. (red) ,Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 5. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Zrozumieć pokolenie Y- wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Juchnowicz M. (red). Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 6. Chick G., Talent and mindsets, "Supply Management" 2007, vol. 12 no. 18.
 7. Czarkowska L.D., Nowa profesja: informatycy, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 1.
 8. Czubasiewicz H., Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Potocki A. (red), Difin, Warszawa 2009.
 9. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 10. Ehin C., Un-managing knowledge workers, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9 no.3.
 11. Erickson T. J., Gratton L., What It Means to Work Here w: Harvard Business Review on Talent Management, Harvad Business School Publishing Corporation, Massachusetts 2008.
 12. Glace J.E., Jones C, Meeting people's needs. You can create a needs-intelligent workplace, "Leadership Excellence" 2008, vol.25 no.3.
 13. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi,osiągania efektywności i zysku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 15. Henard D.H., McFadyen M.A., Making Knowledge Workers more creative, "Research - Technology Management" 2008, nr 3-4.
 16. Holtshouse D., The future of knowledge workers. Part 1, "KMWorld" 2009a, nr 9.
 17. Holtshouse D., The future of knowledge workers. Part 2, "KMWorld" 2009a, nr 10.
 18. Imafidon T.C., Managing the knowledge worker in a knowledge economy: Present problems and future prospects in African organizations, "Ife Psychologia" 2009, vol. 17/4.
 19. Juchnowicz M., Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Juchnowicz M. (red),Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 20. Makowski D., Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy w: Zarządzanie wiedzą Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red), Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 21. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku. Antykwa, Kraków 2000.
 22. Morawski M., Wyłanianie elity w aspekcie zmian zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Potocki A. (red), Difin, Warszawa 2009.
 23. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 24. Ramirez Y.W., Steudel H.J., Measuring knowledge work: the knowledge work guantification framework, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol.9 no. 4.
 25. Thurow L.C., Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy. Helion, Gliwice 2006.
 26. Yang H.-D., Moon Y.J., Rowley C., Social influence on knowledge worker's adoption of innovative Information technology, "The Journal of Computer Infomiation Systems" 2009, vol. 50/1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu