BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobocińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Czynniki ograniczające oraz działania poprawiające konkurencyjność gospodarstw użytkujących ZWRSP w województwie warmińsko-mazurskim
Limiting Factors and Actions to Improve of Competitiveness of Farms Using State Land Resources in the Warmia-Mazury
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 25-29, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa
Agricultural Property Agency of the State Treasury, Arable farm, Agricultural competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba określenia najważniejszych czynników ograniczających oraz działań wspomagających kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw rolniczych wykorzystujących w produkcji ZWRSP, ze szczególnym uwzględnieniem udziału aktywów pozyskanych z ZWRSP w wartości aktywów ogółem. Wyniki badań dowodzą, że w badanej zbiorowości wielkość udziału aktywów pozyskanych z ZWRSP przyczyniła się do określenia w poszczególnych grupach respondentów odmiennego zestawu czynników ograniczających oraz działań przyczyniających się do poprawy ich konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

This study attempts to identify the most important limiting factors and the activities that support the creation of competitiveness of agricultural enterprises using in the production resources of state land, with particular emphasis on the participation of the assets acquired from state land in the value of assets. The results show that in the studied population the share of assets acquired from state land contributed to the definition of respondents in each group a different set of limiting factors and activities that help to improve their competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkiewicz H. 2011: Czynniki wpływające na podjęcie dzierżawy rolniczej w opinii lubuskich rolników, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 14-18.
  2. Goraj L., Sikorska M.A., Chmielewska B., Karwat-Woźniak B., Szczepaniak I., Drożdż J., Mańko S., Płonka R., Tarasiuk R. 2011: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
  3. Jabłońska-Urbaniak T. (red.). 2012: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [www.minrol.gov.pl].
  4. Kołodziejczak A. 2010: Modele rolnictwa zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Poznań, UAM, 146.
  5. Lubiński M., Michalski T., Misala J. 1995: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa, 9-13.
  6. Sobczyk M. 2013: Statystyka, PWN, 36-48.
  7. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. TNOIK, Dom Organizatora, Toruń, 89.
  8. Woś A. 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, Warszawa, IERiGŻ, 30-34.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu