BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Posmyk Anna
Title
Zarządzanie wiedzą - analiza pozyskiwania, rozwijania i wykorzystania wiedzy przez pracowników urzędu gminy
The Management of Knowledge - an Analysis of the Acquisition, Development and Use of Knowledge by the Employees of Municipality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 67-79, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Wiedza, Teoria wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Administracja publiczna, Gmina
Knowledge, Theory of knowledge, Knowledge management, Public administration, District
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zdolność zarządzania wiedzą jest w dzisiejszych czasach koniecznością dla każdej organizacji. Wiedza stała się bowiem wartością- kluczem do sukcesu współczesnych firm, dostarczającą odwagi i pewności w podejmowaniu zadań, przyczyniającą się do budowania przewagi konkurencyjnej, osiągania zamierzonych celów i satysfakcji klientów. W referacie przedstawiono istotę wiedzy, koncepcji zarządzania wiedzą oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy trzech procesów: pozyskiwania, rozwijania i wykorzystywania wiedzy przez pracowników urzędu gminy. (abstrakt oryginalny)

The ability of Knowledge Management is nowadays a necessity for every organization. Knowledge has become a fact value - the key to the success of today's businesses, providing courage and confidence in undertaking the tasks, helping to build a competitive advantage, achieving the desired objectives and customer satisfaction. The paper presents the essence of knowledge, knowledge management concepts and presents the results of the analysis of three processes: acquisition, development and exploitation of knowledge by the employees of municipality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Błaszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 2. Fic D., Zarządzanie jest sztuką. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 1.
 4. Jakubowski T., www.gazeta-it.pl. 30.08.2009.
 5. Jarugowa A., Fijałkowska J.., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 6. Mazur A., Bariery przepływu wiedzy w organizacjach gospodarczych. Dzielenie się wiedzą a kultura organizacyjna w: "Organizacja i Zarządzanie" 2000, nr 35, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej.
 7. Mikuła B., Wprowadzenie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Q jakości", 1/2003.
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 9. Nowy Słownik Języka Polskiego, E. Sobol (red.), PWN, Warszawa 2002.
 10. Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Poldex, Kraków 2003.
 11. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, M.Nycz, M.L.Owoc (red.), Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2003.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa 2001.
 14. Staniewski M., Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3.
 15. Toffler A., Budowa nowej cywilizacji. Polityka Trzeciej Fali, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu