BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojnowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Boczniewicz Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Title
Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego w świetle kryzysu finansowego - analiza korelacji i regresji
Polish Banking Sector's Financial Results in the Ligt if Financial Crisis - Correlation and Regression Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Wynik finansowy, Kryzys finansowy
Banking, Banking sector, Financial performance, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego na tle współczesnego kryzysu finansowego. Zbadano zależności między wynikami finansowymi banków w Polsce a kryzysem - a dokładniej - zidentyfikowanymi miernikami kryzysu. W rezultacie stwierdzono, że współczesny kryzys finansowy negatywnie wpływa na polski sektor bankowy, obniżając wyniki finansowe banków. Zostało to potwierdzone silne uwidaczniającymi się dodatnimi związkami korelacyjnymi pomiędzy dynamiką wzrostu gospodarczego a zyskami banków w Polsce oraz jakością ich należności. (abstrakt oryginalny)

This article shows the results of research relating the financial situation of polish banking sector in the light of the contemporary financial crisis. The relationships between financial results of banks in Poland and identified crisis' indicators are explored. As a result it's stated that, the contemporary financial crisis has a bad influence on polish banking sector. It is confirmed by strong demonstrating positive correlation's relationship between the dynamics of economic growth and incomes of banks in Poland and the quality of their debts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bojnowska A., Guga J., Atrakcyjność akcji banków giełdowych w Polsce, Studia i Prace WNEiZ- US, 2009.
  2. Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewniania, "Bank i Kredyt", cz. I, marzec 2002.
  3. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
  4. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
  6. Predyktywność wskaźników badania koniunktury w placówkach bankowych, www. pentor pl/I7406.xml (z dnia 12.04.2010 r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu