BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku), Budlewska Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od dochodów osobistych jako forma wsparcia rolnictwa - przykład Niemiec
Estimating the Tax Base for Personal Income Tax as a form of Aid in Agriculture Sector - an Example of Germany
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 35-41, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Podatek rolny, Podatek dochodowy
Agricultural tax, Income tax
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Celem badań była ocena wybranych preferencji podatkowych skierowanych do rolników, zawartych w konstrukcji niemieckiego podatku od dochodów osobistych. Jest to niewątpliwie jeden z interesujących przykładów rolniczych tax expenditures funkcjonujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy zastosowana w niemieckiej ustawie o podatku od dochodów osobistych metoda szacowania dochodów z produkcji rolnej wpływa na obniżenie obciążeń fiskalnych właścicieli gospodarstw rolnych oraz jakie są tego konsekwencje dla rolnictwa. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wprowadzenie instrumentu zgodnie z założonymi celami przyczyniło się do uproszczenia obowiązków ewidencyjnych rolników. Jednocześnie, ze względu na znaczne obniżenie obciążeń fiskalnych, spowodowało m.in. zahamowanie przemian struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to assess the selected tax expenditures in German personal income tax aimed to support farmers. German system of tax preferences is undoubtedly one of the most interesting examples of agricultural tax expenditures in the member states of the European Union. The paper is also an attempt to answer the question, whether method applied to estimate agricultural production income in the German personal income tax, in fact, lowers the tax burden of farms owners and, secondly, what are the consequences of this instrument for agriculture sector? The conducted study confirmed that the introduction of this tax expenditure has resulted in a simplification of the tax accountancy obligations of farmers. However, at the same time due to the reduction of the fiscal burden, there is significant inhibition of transformation of the area structure of farms in Germany. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung, vom 1, Oktober 2002, BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61.
  2. Bericht nach §99 der Bundeshaushaltsordnung zur Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen bei land- und forstwirtschaftlichen Einkünften gemäß §13a des Einkommensteuergesetzes. 2012: Deutscher Bundestag. Drucksache, 17/8428, 5.
  3. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2011 bis 2014. 2013: Deutscher Bundestag, Drucksache 17/14621, 7.
  4. Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung, vom 1, Februar 1991, BGBl. I S. 230.
  5. Dziemianowicz R.I. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  6. Dziemianowicz R.I. 2009: Podatek dochodowy w rolnictwie stymulator czy hamulec przemian strukturalnych? Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, 55-60.
  7. Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung, vom 8, Oktober 2009, BGBl. I S. 3366, 3862.
  8. Harl N. 1969: Do Legal Land Tax Rules Favor Large Scale Agricultural Firms, American Journal of Agricultural Economics, no. 51, 1381-1392.
  9. Statistisches Jahrbuch 2010 Für die Bundesrepublik Deutschland. 2010: Statistisches Bundesamt.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu