BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym oraz wielkością produkcji na przykładzie gospodarstwa rolnego
The Management the Risk to Example of Agricultural Household
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 113-123, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Organizacje sieciowe, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo wirtualne
Network organisations, Knowledge-based organisations, Knowledge management, Virtual enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia sposób zarządzania ryzykiem produkcyjnym oraz wielkością produkcji w celu uzyskania określonych wartości w gospodarstwie rolnym wykorzystując programowanie wielokryterialne. Wykorzystując metodę programowania celowego, uzyskamy odpowiedź, co potrzebujemy dla zrealizowania założonego celu oraz uzyskamy informację jakie istnieje ryzyko nie osiągnięcia wybranego celu. Podmiotem pracy jest gospodarstwo rolne. W przeciwieństwie do przemysłu cechuje się brakiem ciągłości w funkcjonowaniu (sezonowość) oraz ryzykiem ze strony pogody i innych czynników nie dających się przewidzieć. Utrudnia to elastyczne regulowanie procesów produkcji, jak to zachodzi w przemyśle. Nie jest właściwe ingerowanie w produkcję w czasie procesu produkcyjnego. W przypadku struktury zasiewów można ją zmieniać dopiero po procesie agrotechnicznym, którą muszą przejść wszystkie rośliny. Zachodzą sytuacje, gdzie w wyniku opóźnień czasowych reaguje się na bodźce ekonomiczne przekonujące do zmiany produkcji. Rolnictwo odróżnia od innych gałęzi gospodarki narodowej to, że ziemia nie stanowi tylko miejsca pracy, ale również środek pracy i produkcji, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the management of the risk as well as the obtainment of definite aims in agricultural farm using the programming which use many criteria. It the method of purposeful programming was used which permits on answer loam we have in excess and loam need for realizing of put aim as well as what will get Information it exists the risk of achievement of aim. The agricultural farm is the subject of work. It in contrast to industry marks with lack of continuity in functioning (the temporariness) as well as the risk from side of weather and different factors do not capable of to foresee. This elastic makes difficult the regulation the processes of production how this sets in industry. The interfering in production in time of productive process is not proper. It in case of structure of sowings was can her alter really after process agrotechnic which have passages all plants. Situations set, where it in result temporary delays reacts on economic convincing to change of production stimulate. The agriculture distinguishes from different branches of national economy this, that the ground does not make up the only place to work but also the centre of work and the production how this is in the industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grzesiak S., Hozer J., Korol J., Zwolankowska M., Talaga L., Zastosowanie Programowania Matematycznego w Ekonomii, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998.
  2. Ignasiak E., Badania Operacyjne, PWE, Warszawa 2001.
  3. Runka H., Optymalizacja w Procesach Gospodarczych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  4. Sawik T., Badania Operacyjne dla Inżynierów Zarządzania, Wyd. AGH, Kraków 1998.
  5. Sieniutycz S., Szast Z., Praktyka Obliczeń Optymalizacyjnych, Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa 1982.
  6. Szapiro T., Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000.
  7. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych, PWE, Warszawa 2008.
  8. Wojeński J., Ulrich Rudolf, Badania Operacyjne w praktyce menedżera. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu