BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkiewicz Anna Maria (Politechnika Koszalińska)
Title
Ryzyko transakcyjne w działalności handlowej przedsiębiorcy
Contract Risk In Commercial Activities of Companies Summary
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 137-153, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Przedsiębiorstwo, Ryzyko handlowe, Bezpieczeństwo transakcji, Wywiadownie gospodarcze
Enterprises, Trade risk, Transaction safety, Consumer reporting agency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko jest częścią niemal każdej decyzji podejmowanej przez przedsiębiorców. Ryzyko w prezentowanym artykule rozumiane jest jako możliwość zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od podmiotu zdarzeń związanych z zawartą transakcją (ryzyko transakcyjne), zmianami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa (ryzyko rynkowe), usługami, które podmiot oferuje (ryzyko towarowe), działalnością ekonomiczną i polityczną państw, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje (ryzyko kraju). Jednym z najbardziej niebezpiecznych ryzyk jest ryzyko transakcyjne. Jest wiele instrumentów, które umożliwiają redukowanie tego rodzaju ryzyka. Jednymi z najważniejszych instrumentów są: badanie wiarygodności kontrahentów, układ i forma umowy oraz znajomość prawa. Przedsiębiorstwa, które chcą zminimalizować ryzyko muszą w pierwszej kolejności je zidentyfikować a następnie dobrać odpowiednie instrumenty do ochrony. (abstrakt oryginalny)

Risk is a part of every decision taken by businessmen. Risk in this article is understood as a probability of appearance of unexpected and independent of the company events that are connected with a transaction (transaction risk), changes in the market environment (market risk), goods or services that are offered by companies (goods risk) or countries that companies are acting in (country risk). One of the most dangerous risks is the transaction risk. There are many Instruments that help to reduce that kind of risk. One of the most important is checking the creditability of contractors, the proper contents and form of the agreement and the knowledge of law. Companies that want to minimize the transaction risk have to identify the risk and find the proper instrument to reduce it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bennett D., Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  2. Białecki K. P., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1997.
  3. Biernaś P., Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe. Książka Ekonomiczna, Wrocław 1995.
  4. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  5. Jasinkiewicz B., Jokiel E., Koźma Z., Ożóg M., Skrzycka-Pilch B., Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym, ODDK, Gdańsk 2001.
  6. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu