BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Sawicki Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wady i zalety zakupu ubezpieczeń finansowych i ich wpływ na wartość dodaną przedsiębiorstwa
Advantages and Disadvantages of Financial Insurance Purchase and Their Impact on the Added Value of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 155-166, rys., tab. bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ubezpieczenia finansowe, Ryzyko, Zysk, Dźwignia finansowa, Wartość dodana
Financial insurances, Risk, Profit, Financial leverage, Value added
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wady i zalety zakupu ubezpieczeń finansowych i ich wpływu na wartość dodaną przedsiębiorstwa. Przedstawiono oddziaływanie ubezpieczeń finansowych na potencjał kapitałowy przedsiębiorstwa. Podczas analizy skoncentrowano się na bezpośrednich pożytkach i ciężarach - będących następstwem zastosowania przez przedsiębiorstwo instrumentu finansowego w postaci ubezpieczeń finansowych. W dalszej części pracy zaproponowano metodę oceny oddziaływania ubezpieczeń finansowych na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, którą można wykorzystać w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the advantages and disadvantages of buying insurance and its impact on the value-added business. Presents the impact of financial insurance to the potential of the company capital. While the analysis focuses on the direct profits due and weight - in the aftermath of the application by the company of a financial instrument in the form of financial insurance. In the remainder of the work proposed method for evaluating the impact of financial insurance companies on the economic situation, which can be used in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dankiewicz R., Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr l.
  2. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. trzecie, Wydawn.Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006 r.
  3. Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  4. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red E. Urbańczyk, Szczecin 2007.
  5. Stroiński E., Kombinacja zatrzymania ryzyka i ubezpieczenia, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2.
  6. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
  7. Urbańczyk U., Identyfikacja ryzyka jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe US, "Prace Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" Nr 43, Szczecin 2004.
  8. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22-05-2003 r. (Dz. U. z 16 lipca 2003 r.).
  9. Waśkowiak Z., Wycena wartości firmy - metody i zastosowanie. Katedra Strategii Marketingowych, AE w Poznaniu, Marzec 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu