BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewiera Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych
The Risk Analysis of Investment Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 167-181, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Analiza ryzyka, Projekty inwestycyjne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko inwestycyjne, Analiza wrażliwości
Risk analysis, Investment project, Risk management, Investment risk, Sensitivity analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Precyzyjne określenie ryzyka stanowi jeden z najtrudniejszych, ale niezbędnych elementów analizy projektu. Według standardów PMI zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych powinno polegać na wskazaniu źródeł, zbadaniu możliwych obszarów występowania w układzie poszczególnych ich rodzajów, następnie pomiaru oraz wypracowaniu odpowiednich strategii zabezpieczających. Jednak proces ten jest dość skomplikowany, gdyż wymaga nie tylko ciągłego monitoringu samego projektu, ale również dobrej znajomości i wysokiej umiejętności zastosowania często złożonych i niełatwych narzędzi analizy. Zaprezentowane tu narzędzie ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych, umożliwiają hierarchizację poszczególnych rodzajów ryzyka ze względu na wysokość ich negatywnego wpływu na dane przedsięwzięcie. Pozwalają na wykonanie rankingu badanej inwestycji pod kątem ogólnego poziomu ryzyka i tym samym porównanie z innymi jej wariantami lub alternatywnym zaangażowaniem kapitału. (abstrakt oryginalny)

The precise risks qualification is one of most difficult, but requisite elements of the analysis of the projects. According to PMI standards, risk management in investment enterprises should be based on indication of source, examining possible fields of occurrence divided by its type, and then measurement and elaboration of proper preserve strategies. Nevertheless this process is quite complicated because it requires not only constant monitoring of project itself, but also good knowledge and skilful application of complicated and rather difficult analytical tools. Here presented tools make easy decision making of investment, allows to rank specific types of risk by its negative influence for given project. They also allows to make a rating of examined investment at an angle of general risk level and comparison with different variants or alternative capital engagement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, USA, 2004.
 2. Bielej M., Analiza wrażliwości jako podstawa oceny ryzyka w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości, "Wycena - wartość - obrót - zarządzanie nieruchomościami" 2006, nr 2 (73).
 3. Birgham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 4. Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 2001.
 5. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Davis E., Pointon J., Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.
 7. Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 8. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 9. Jaroś K., Analiza progu rentowności, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2003 (dodatek), nr 2 (404).
 10. Kerzner H., Project management. A systems approach to planning, scheduling and control, John Wiley&Sons, Inc, New Jersey 2003.
 11. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000.
 12. Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 13. Płoński M., Pruszyński K., Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych, "Przegląd Budowlany" 2006, nr 11.
 14. Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody oceny, red. T. Gostkowska-Drzewiecka, ODDK Sp. z O.O., Gdańsk 1996.
 15. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Rogowski W., Rachunek przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, WNUS, Szczecin 2006.
 18. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, WNUS, Szczecin 2007.
 19. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 8.
 20. Woźniak R., Jak wykorzystać analizę wrażliwości do oceny projektów inwestycyjnych, "Serwis finansowo-księgowy" 2005, nr 41 (547).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu