BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawiernia Arkadiusz (Politechnika Śląska)
Title
Wartość przedsiębiorstwa a ryzyko
Enterprise Value Versus Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 211-217, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ryzyko, Wartość przedsiębiorstwa, Niepewność, Podejmowanie decyzji
Risk, Enterprise value, Uncertainty, Decision making
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przyjęcie wartości jak celu jego działania przedsiębiorstwa, implikuje konieczność odpowiedzi na pytanie, o czynniki ją determinujące. Czynniki te w literaturze przedmiotu są stosunkowo dobrze rozpoznane. Jednak w rozważaniach tych pomija się ryzyko. Na konieczność uwzględniania ryzyka w kontekście realizacji określonego celu zwrócił uwagę H.I. Ansof. Zauważył on, bowiem, wpływ skłonności do ponoszenia ryzyka lub jego braku na poziom realizacji celu przedsiębiorstwa. Stąd też rozpoznanie wzajemnej zależności celu działania współczesnego przedsiębiorstwa, a poziomem ryzyka jego osiągnięcia staje się koniecznością. Celu, jakim współcześnie staje się wzrost wartości przedsiębiorstwa. Stąd też za podstawową tezę poniższych rozważań przyjęto twierdzenie, iż ryzyko jest czynnikiem determinującym wartość przedsiębiorstwa i tym samym decyduje ojej wielkości. (abstrakt oryginalny)

The acceptance of the company's value as company's aim, imply a response to a question about the factors influencing it. These factors in the literature are relatively well researched. However, in consideration the risk is omitted. H.I. Ansoff advised to take risk under consideration. He noted, in fact, the influence of propensity to take risks or its lack on the level of service to the company. Therefore, to recognize the interdependence of the modem enterprise, and achieve the level of risk is becoming a necessity. This main aim today is to increase company's value. Hence, the basic thesis of the following considerations is that the risk is a factor in determining the value of the company and thus determines its size. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości, WIG - Press 1997.
  3. Duliniec A., Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  5. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy-poradnik menadżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  7. Zadora H., Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu