BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rezerwy celowe w zarządzaniu ryzykiem i wynikiem finansowym przedsiębiorstwa - banku
Targeted Reserves in Management of Risk and Financial Result of a Company-Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 235-247, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie wynikami, Wynik finansowy, Rezerwy celowe, Bankowość
Risk management, Performance management, Financial performance, Adjusted reserves, Banking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tworzenie rezerw celowych to obecnie jeden z trudniejszych problemów, z jakimi spotyka się bank, a ich tworzenie jest obligatoryjne. Tworzenie rezerw celowych stanowi podstawowy element zapewniający bezpieczne funkcjonowanie banku, ale jednocześnie pociąga za sobą określone skutki finansowe. Banki mogą w ramach nadanych im praw starać się ograniczać wysokość tworzonych rezerw celowych na przykład poprzez przyjmowanie prawnych zabezpieczeń kredytów. Wysokość utworzonej rezerwy powinna wynikać z zastosowania najodpowiedniejszych dla banku metod szacunku, popartych odpowiednią dokumentacją, pozwalającą w każdym momencie zweryfikować ich poziom. Regulacje odnoszące się do rezerw celowych nie są jednolite dla wszystkich banków w Polsce i nie są ujęte w jednym akcie prawnym, a ich analiza jest pracochłonna. Zróżnicowanie zasad tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe w poszczególnych bankach, mających siedzibę na terenie Polski, nie sprzyja porównywalności informacji o sytuacji finansowej banków, a to może mieć wpływ na ich pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)

Creation of targeted reserves is now one of more difficult problems, encountered by banks - and their creation is compulsory. Creation of targeted reserves constitutes a basic element, which ensures safe operation of banks but entails at the same time specific financial consequences. A bank may within the scope of the right vested in it, try to reduce the amount of created targeted reserves, for example by assuming legal sureties. The amount of the generated targeted reserves should result from adoption of a method of assessment, the most appropriate for the bank, supported by proper documentation, which allows to verify their level at any time. The regulations relating to targeted reserves are not uniform for all banks in Poland, they are not covered by one legal act, and their analysis is time consuming. Differentiation of the principles according to which reserves for credit risks are created in particular banks, operating in Poland, makes difficult comparability of Information about financial condition of particular banks and this factor may influence their position on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa 1996.
 2. Chudzik R., Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska, "Bank i Kredyt" 1993, nr 1.
 3. Kredyty -poradnik dla praktyków, red. A. Rymek, Twigger, Warszawa 1993.
 4. Krzyżkiewicz Z., Operacje i innowacje bankowe, Twigger, Warszawa 1993.
 5. Lejman P., Warcok K., Rodzaje ryzyka w procesie zarządzania oddziałem banku komercyjnego, "Bank" 1996, nr 7.
 6. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 7. Rajczyk M., Interesy jednostek w bankach komercyjnych, Comfort, Katowice 1993.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2008. Nr 235 poz. 1589 z późniejszymi zmianami.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. nr 161 z 2008 roku poz. 1002 z późniejszymi zmianami.
 10. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, Tom II, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2006.
 11. Finanse i bankowość, red. M. Myszkowska, D. Misińska, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia I997r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140 z 1997 r., poz. 939 z późniejszymi zmianami.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1123 z późniejszymi zmianami.
 14. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu