BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Motywy fuzji i przejęć na polskim publicznym rynku kapitałowym
Mergers and Acquisitions Motives on the Polish Public Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 279-290, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Tworzenie wartości, Giełda papierów wartościowych, Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw
Value creation, Stock market, Mergers and acquisitions, Consolidation of companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono motywy fuzji i przejęć podejmowanych w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Punktem wyjścia prowadzonych rozważali jest propozycja klasyfikacji ogólnych motywów, takich jak: uzyskanie mocniejszej pozycji na rynku, kreacja wartości, zmniejszenie oraz dywersyfikacja ryzyka, motywy menedżerskie związane z budową imperium. Realizacja każdego z tych motywów powinna być powiązana z poprawą efektywności przedsiębiorstwa. Znajduje również swoje odzwierciedlenie w formułach (DCF) rachunku efektywności połączeń. Przeprowadzona analiza empiryczna wskazuje na następujące główne deklarowane motywy nabywcy występujące w wezwaniach do sprzedaży akcji na GPW w Warszawie, takie jak: umorzenie akcji, wycofanie akcji z publicznego obrotu, wzrost wartości łączonych podmiotów, poprawa pozycji na rynku, efektywniejsze wykorzystanie majątku, restrukturyzacja oraz motywy menedżerskie. (abstrakt oryginalny)

This study presents mergers and takeovers motives in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. At first the article proposes general classification of mergers motives, among them: improvement of company market position, company restructurisation, value creation, synergy creation, risk reduction and diversification, managerial motives to build the empire. Realization of these aims should be connected with improvement of companies effectiveness. These problems are reflected in formulas (DCF) of an assessment of M&A processes. Empirical analysis points out following main purposes of mergers observed in tender of offers on WSE: reducing the number of share outstanding, going private, improvement of companies market position, companies value creation, more effective use of companies resources, restructurisation and managerial motives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Andrade G., Stafford E., Investigating the Economic Role of Mergers, "Journal of Corporate Finance" January 2004.
 2. Auerbach A.J., Reishus D., Taxes and the Merger Decision w: Cofee J.C., Lowenstein L., Rose - Ackerman S. (red.) Knights, Raiders and Targets, Open University Press, Milton Keynes 1988.
 3. Barney J.B. Gaining and Sustaining Competitive Advantage (2 ed.), Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 4. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 5. Gammelgaard J. Competence: A Dynamic Extension of the Existing Typology of Acquisitions Motives, Working Paper, Copenhagen Business School, 1999.
 6. Kleinert J., Klodt H., Causes and Consequences of Merger Waves, Kiel Working Paper No. 1092, January 2002.
 7. College of Business, University of Georgia, 2002.
 8. Mitchell M.L., Lehn K., Do bad bidders become a good targets?, "Journal of Political Economy" 1990, 98(2).
 9. Morck R., Shleifer A., Vishny R., Do managerial objectives drive bad acquisitions?, "Journal of Finance" March 1990, 45(1).
 10. Morck R., Shleifer A., Vishny R.W., Characteristics of Targets of Hostile and Friendly Takeovers, w: Auerbach A. J. (red.) Corporate Takeovers: Causes and Conseąuences, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 11. Mukherjee T.K., Kyimaz H., Baker H.K., Merger Motives and Target Valuation: A Survey of Evidence from CFOs, "Journal of Corporate Finance" Fall/Vinter 2004.
 12. Pastena V., Ruland W., The merger bankruptcy alternative, "Accounting Review" 1986, 61(2).
 13. Rutkowski A., Motywy fuzji i przejęć, w: Szczęsny W., Turyna J. (red.). Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 14. Shleifer A., Vishny R.W., Value maximization and the acquisition process, "Journal of Economic Perspective" Winter 1988, 2(1).
 15. Steger U., Kummer Ch., Why Mergers and Acquisitions (M&A) Waves Reoccur-The Vicious Cirle from Pressure to Failure, Working Paper IMD July 2007, 2007-11.
 16. Trautwein F., Merger Motives and Merger Prescriptions, "Strategic Management Journal" 1990, Vol.ll.
 17. Walker I.E. Buying A Company in a Trouble: A Practical Guide, Gower 1992.
 18. Wemerfelt B., A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, Vol.5.
 19. Williams M.A., Michael T.B., Waller E.R., Managerial incentives and acquisitions: a survey of literature, "Managerial Finance" 2008, Vol.34, No.5,.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu