BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Greczkowski Mateusz (Doradztwo Ekonomiczne- Dariusz Zarzecki)
Title
Teoria portfelowa w ocenie efektywności fuzji i przejęć
Portfolio Theory in Merger and Acquisition Effectiveness Assessing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 291-302, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Fuzje i przejęcia, Teoria portfelowa Markowitza, Giełda papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne
Mergers and acquisitions, Markowitz portfolio theory, Stock market, Investment risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było zastosowanie teorii portfelowej do oceny efektywności fuzji i przejęć. Teoria ta łączy aspekt dochodu i ryzyka wynikający z inwestycji w akcje, dzięki czemu możliwe jest dokonanie oceny zmiany poziomu ryzyka przypadającego na jednostkę dochodu. W artykule zweryfikowano hipotezę o opłacalności inwestycji w portfel składający się z akcji spółek dokonujących transakcji fuzji i przejęć. Portfel ten porównano z portfelem neutralnym, w którym znajdowały się akcje spółek nie dokonujących nabyć w tym samym okresie. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazały na wyższą opłacalność inwestycji w portfel akcji spółek dokonujących nabycia, co wynika ze zmniejszenia poziomu ryzyka po przeprowadzeniu transakcji fuzji bądź przejęcia. (abstrakt oryginalny)

Aim of this article was to use a portfolio method for assessing the effectiveness of mergers and acquisitions. This method combines the aspect of risk and income arising from investments in shares, it makes possible to assess changes in the level of risk per unit of income. This paper verified the hypothesis that investments in a portfolio consisting of shares of companies engaged in mergers and acquisitions is higher because of lower risk. This Portfolio were compared with neutral portfolio consisting shares of companies not engaged in merger and acquisitions in the same period. Survey clearly showed a higher profitability of investments in portfolio consist companies engaged in the acquisition which results from a reduction in the level of risk following mergers or acquisitions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Burt S., Limmack R., Takeovers and shareholder returns in the retail industry, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", January 2001.
 2. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk (red.),WNUS, Szczecin 2009.
 3. Famma E. F., Fisher L., Jensen M. C, Roli R., The Adjustment of Stock Prices to New Informations, "International Economic Review", February 1969, vol. 10, no. 1.
 4. Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), PWE, Warszawa 2009.
 5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2008.
 6. Jensen M. C., Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "The American Economic Review", May 1986, vol. 76, no. 2.
 7. Lumby S., Investment appraisal and financial decision, 5 ed., Chapman & Hall, 1995.
 8. Markowitz H., Portfolio Selection, "Journal of Finance", March 1952, vol. 7, no. 1.
 9. Micek M., Przegląd metod oceny efektów konsolidacji banków, "Bank i Kredyt", kwiecień 2007.
 10. Rocznik giełdowy 2007. Dane statystyczne za 2006 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 11. Rocznik giełdowy 2008. Dane statystyczne za rok 2007. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 12. Rocznik giełdowy 2009. Dane statystyczne za rok 2008. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 13. Rocznik giełdowy 2010. Dane statystyczne za rok 2009. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu