BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedźwiecki Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fiskalne i ochronne funkcje Polskiej Służby Celnej
Fiscal and Protective Functions Polish Customs Service
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 381-397, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Administracja celna, Polityka celna, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek akcyzowy
Customs administration, Customs policy, Value Added Tax (VAT), Excise tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Politykę celną Polski a także Unii Europejskiej realizuje powołana ustawą Służba Celna, która wyposażona jest w nowoczesne techniczne, tj. zintegrowane systemy informatyczne, środki łączności, transportu itp. Najważniejszym i największym kapitałem w Służbie Celnej jest dobrze wykształcony i przygotowany do pracy funkcjonariusz celny. Polska Służba Celna posiada unikalne kompetencje i największy spośród innych służb potencjał w zakresie kontroli przepływu towarów. Jest jedną z kluczowych i najważniejszych formacji nie tylko fiskalnych, ale i ochronnych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wartością Służy Celnej jest wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy celnych, tradycje oraz znak. (abstrakt oryginalny)

The customs politics in Poland and in European Union are executed by Customs Service (introduced by law), which is equipped in modem, integrated computer systems, and the means of Communications and transportation as well. The most important for The Polish Customs Service are well educated and well prepared for work customs officers. Polish Customs Service has unique competences and the largest potential, comparing to the other public services, in the range of controlling of the flow of goods. It is the key and the most important formation, not only fiscal but also protective one. Considering what was said above, the value of Customs Service are knowledgeable and experienced customs officers, tradition and the mark. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny Służby Celnej z 2004 r.; 2005 r.; 2006 r.; 2007 r.; 2008 r.; 2009 r.
 2. Kompendium statystyczne Służby Celnej za lata 1997-2001; 1999-2003. 2000-2004; 2001-2005; 2004-2008.
 3. Kowalczyk U.,, Wpływ zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego na wyniki działalności polskich portów morskich, s. 2, http://www.portalmorski.pl.
 4. Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parotaryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Wyd. BW, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.
 5. Lasiński-Sulecki K., Prawo Celne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007.
 6. Lux M., Wspólnotowe Prawo Celne, Wyd. BW, Szczecin 2004.
 7. Niedźwiecki J., Polska w Unii Europejskiej a uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Szczecin 2007, Wyd. Print Group Daniel Krzanowski.
 8. Roczniki statystyczne GUS za lata 2002-2008.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005. (Dz. U. z dnia 22 lipca 2005 r. Nr 135, poz. 1138).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007. (Dz.U. Nr 150 z dnia 20 sierpnia 2007 r., poz. 1062).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007. (Dz. U. Nr 150 z dnia 20 sierpnia 2007 r., poz. 1064).
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004. Dz.U. WE L328 z dnia 30 października 2004 - http://www.ukie.gov.pl.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku. Dz.Urz. WE LI96 z dnia 2 sierpnia 2003 - http://www.ukie.gov.pl.
 14. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznycłi na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 roku (Dz.U. z dnia 9 listopada 2005 r. Nr 223, poz. 1915).
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121.591 z dalszymi zmianami).
 16. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z dalszymi zmianami).
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1323).
 18. "Wiadomości Celne" nr specjalny grudzień 2004. Wyd. Ministerstwo Finansów 2004.
 19. "Wiadomości Celne" 2009, nr 3-4. Wyd. Ministerstwo Finansów 2009.
 20. Wielka Encyklopedia PWN, tom 5, Warszawa 1997, s. 370.
 21. Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia 13. lipca 2007.
 22. Zarządzenie nr 18 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010. w sprawie strategii działania Służby Celnej. (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r.. Nr 8, poz. 45).
 23. Zarządzenie Nr 24 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 14, poz. 103).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu