BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrocki Tomasz (Agencja Nieruchomości Rolnych), Pietrzak Sławomir (Agencja Nieruchomości Rolnych), Góralski Paweł (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Title
Zastosowanie wskaźnika EVA (ekonomicznej wartości dodanej) do pomiaru efektów ekonomicznych kreowanych przez spółki skarbu państwa podległe ANR - propozycja implikacji do analityki ANR
Applying the Indicator EVA ( Economic Value Added) for the Measurement of Economic Effects Appointed by Companies of the State Treasury Reporting To ANR-Proposal of the Implication for the ANR Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 463-478, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Efektywność ekonomiczna, Skarb Państwa
Economic Value Added (EVA), Economic efficiency, State Treasury
Note
streszcz., summ..
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Opracowanie dotyczy problematyki metodyki prowadzenia analizy finansowej w oparciu o wskaźnik EVA oraz jego implikacji do oceny efektywności gospodarowania majątkiem powstałym z zasobów Skarbu Państwa. Poruszono również kwestię konkurencyjności podmiotów pozostających w zasobach publicznych w stosunku do podmiotów prywatnych. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących ze Spółek Agencji Nieruchomości Rolnych.(abstrakt oryginalny)

The study concerns issues of the methodology of conducting the financial analysis based on the indicator EVA and of his implication for the evaluation of the effectiveness of the management of wealth arising from resources of treasury. A matter of competitivenesses of subjects staying in public sources towards private entities was also brought up. They conducted research on the basis of data coming from Companies of the Agency of Agricultural Property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Góralski, Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych " [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym; PWSZ Biała Podlaska 2006.
  2. A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. PAR, Warszawa, Rzeszów 2007, s. 98.
  3. A. Damodaran, Estimating Equity Risk Premiums, www.stem.nyu.edu/~adamodar.
  4. D. Zarzecki, K. Byrka - Kita, Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących. Biuletyn e- rachunkowość, www.e-rachunkowosc.pl., Polska Akademia Rachunkowości.
  5. J.R. Graham, CR. Harley, The Equity Risk Premium in 2005: Evidence from the Global CFO Outlook Survey, http://papers.ssrn.com.
  6. J.R. Graham, CR. Harley, The Equity Risk Premium in 2006: Evidence from the Global CFO Outlook Survey, http://papers.ssrn.com.
  7. J.R. Graham, CR. Harley, The Equity Risk Premium in 2007: Evidence from the Global CFO Outlook Survey, http://papers.ssrn.com.
  8. J.R. Graham, CR. Harley, The Equity Risk Premium in 2008: Evidence from the Global CFO Outlook Survey, http://papers.ssrn.com.
  9. A. Damodaran, Risk Premiums for Other Markets, www.stern.nyu.edu/~adamodar.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu