BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klemke-Pitek Monika (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Title
Zewnętrzne bazy porównań w ocenie wskaźników finansowych - wybrane zagadnienia
External Comparison Basis In Reference To Evaluation of Financial Rate - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 495-501, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Analiza porównawcza przedsiębiorstw, Wskaźniki finansowe, Analiza finansowa
Comparative analysis of enterprise, Financial indicators, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problem oceny wskaźników finansowych w analizie porównawczej przedsiębiorstw. Omówiono bazy odniesienia stosowane w metodzie porównawczej: porównania wewnętrzne i zewnętrzne. Dokonano charakterystyki zakłóceń porównywalności, tj. zmian natury metodologicznej, finansowej, organizacyjnej i rzeczowej. Wskazano na konieczność wyodrębnienia sektora (branży) w aspekcie sekcji, działów, grup oraz klas PKD. Przedstawiono problem przyjęcia prawidłowych miar odniesienia, tj. wartości: średnich i miar pozycyjnych (decyli) przy ocenie wskaźników finansowych. Zamieszczono przykłady układów odniesienia stosowanych przez banki komercyjne w ocenie wskaźników.(abstrakt oryginalny)

There were financial indexes evaluation difficulties in the comparative analysis of the companies presented in the article. Base references within comparative method were discussed: exterior and external comparisons. The nature of disruption of comparisons was described i.e., changes of methodological nature, financial, organisational and factual changes. The necessity of sector selection within sections aspect, divisions, groups and classes of PCA was emphasized. The problem of accepting proper frame of references was presented, i.e., values: average and positioning measures (deciles) for the evaluation of financial indexes. The examples of comparative analysis used for the indexcs evaluation were also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, E. Kurtysa (red.), AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
  3. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  4. http// www.pontinfo.pl.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U Nr 251, poz. 885).
  6. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOIK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
  7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa 1997.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W., Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu