BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laba Martyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rachunkowość zarządcza i controlling w generowaniu wartości przedsiębiorstwa
Company Value Generated By Managerial Accounting and Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 503-512, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Controlling, Wartość przedsiębiorstwa
Management accounting, Controlling, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości finansowej obserwuje się obecnie odchodzenie od modelu tradycyjnego wyceny pozycji bilansowych (modelu kosztu historycznego) w kierunku modelu wartości bieżącej, wykorzystującego w wycenie dyskonto - efektywną stopę procentową. Aktywa mają prezentować przyszłe korzyści ekonomiczne jakie będzie mogła dana jednostka osiągnąć w przyszłości. Pasywa prezentują pozycje, które w przyszłości przyczynią się do odpływu korzyści ekonomicznych z jednostki gospodarczej. Przepisy krajowe sąw tym względzie zbieżne z MSR/MSSF. Wszystkie informacje odnoszące się do sposobu obliczenia stopy dyskonto-wej i jej wysokość oraz informacje dotyczące przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania, z tytułu posiadanego składnika, powinny znaleźć się w danych uzupełniających do sprawozdania finansowego. Wartość ustalonej i zastosowanej stopy dyskontowej również powinna znaleźć się w uzupełnieniu. Tym samym korekty związane ze zmniejszeniem wartości aktywów oraz zwiększeniem wartości zobowiązań i rezerw powinny być ujęte w informacji dodatkowej. Koszty wynikające z utraty wartości składników aktywów zmniejszą wynik finansowy okresu lub zmniejszą kapitały. Zwiększenie zobowiązań i rezerw wpłynie na zwiększenie kosztów danego okresu i zmniejszenie wyniku finansowego. (abstrakt oryginalny)

In International accounting standards / international standards of financial re-porting we are currently moving away from traditional models of valuation of balance sheet items (a model of historical cost) towards a model of the present value, using in the valuation discount - effective interest rate. Assets are to present the future economic benefits that the entity will be able to achieve in the future .Liabilities represent items that will contribute in the future to the outflow of economic benefits of the enterprise. National legislation in this respect are consistent with IAS/IFRS. All Information relating to the calculation method of the discount rate, and its amount, as well as information about how cash flow , should be included in the supplementary data to the financial statements. The value of a fixed and applied discount rate should also be included in the supplement. Thus, the correction associated with the reduction of assets and increase in value of liabilities and reserves should also be included in the notes. Costs resulting fi-om the impairment of assets will reduce the profit or capital of the period . Increasing liabilities and provisions can result in increased costs and a shortened period of financial results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Duda-Piechaczek E., Controlling wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, 2007.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2005.
 3. Kobiela-Pionier K., Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, 2010.
 4. Masztalerz M., Rachunkowość zarządcza wykład XII, 2009/2010.
 5. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, M. Panfil i A. Szablewski (red.), 2006.
 6. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym ,2008.
 7. Rachunkowość a controlling, E. Nowak (red.). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2008.
 8. Rachunkowość zarządcza podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.),2010.
 9. Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta-budowa wartości firmy.
 10. Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, 2004.
 11. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.),2006.
 12. Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), 2008.
 13. www. egospodarka.pl,
 14. www.econtrolling.inforr.pl,
 15. www.bankier.pl,
 16. www.infor.pl,
 17. www.mrf.pl,
 18. www.definicje.rachunkowosci.pl.
 19. www.gazeta.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu