BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników
New Tendencies In The Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees' Attraction to the Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 527-548, rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Praca zdalna, Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Telepraca, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Remote work, Labour market, Flexible employment, Teleworking, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu autor porusza zagadnienia dotyczące nowych tendencji na rynku pracy, które pojawiły się wraz z rozwojem technologicznym i postępującą globalizacją, czyli elastyczne zatrudnianie pracowników w formie telepracy, na zasadach freelancingu. Dodatkowo opisano telecentra pracy zdalnej oraz coworking, będący konsekwencją powyższych zjawisk, które to pozwalają usprawnić i ułatwić życie telepracownikom i freelancerom. W pierwszej części autor opisuje jakie zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w systemach pracy współczesnych organizacji. Są one niejednokrotnie następstwem rozwoju techniki i technologii komputerowej oraz coraz bardziej powszechnego usieciowienia i globalizacji. Kolejne omawiane aspekty, to elastyczne zatrudnienie, które można rozpatrywać, jako reakcję na zmiany zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy, zjawisko telepracy i jej wpływ na rynek pracy oraz zagadnienia dotyczące rynku freelance. W omawianiu rynku freelance autor rozwinął wątek popularności zjawiska w świecie i Polsce, wpływ zjawiska freelance na rynek pracy, profil osobowy typowego freelancera i konsekwencje z zatrudnienia takiej osoby w organizacji. Precyzyjnie zostały opisane zalety i wady z bycia freelancerem, korzyści i negatywne konsekwencje z zatrudnienia takich osób w organizacjach oraz przyszłość freelancingu i telepracy. (abstrakt oryginalny)

In the lecture the author brings up the subject of new tendencies in the labor market appearing together with technological development and progressive globalization, i.e.: flexible forms of employment, such as teleworking based on freelancing rules. Additionally, the author describes the telecenters of remote work and coworking as a result of phenomenon that allow to streamline and facilitate life of teleworkers and freelancers. In the first part of the paper the author describes changes that occured in modem organizations' working systems in the recent times. These changes are, recurrently, the consequences of technical, hardware technology and more and more popular onlining and globalization development. The successive aspects are: flexible employment that could be considered as the reaction on the changes in demand of employees in the labor market, the telework phenomenon and its influence on the labor market, the freelancing. In the subject of freelancing the author developed the issue of popularity of freelancing in the world and in Poland, the influence of that phenomenon on the labor market, the personal profile of a typical freelancer and consequences of hiring such a person to work in an organization. The author precisely describes advantages and disadvantages of freelancer, benefits and negative consequences of hiring freelancer as well as the future of freelancing and teleworking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 727, WNUS, Szczecin 2009.
 2. E-przedsiębiorczość. Telepraca i usługi zdalne, I. Harnik (red.). Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., Kraków 2008.
 3. FreeAgent Central, The Freelancer Report 2009, publikacja dostępna na stronie internetowej: http://www.freeagentcentral.com/freelancer-report-2009, z dn. 27.05.2010.
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Coworking, z dn. 27.05.2010.
 5. http://www.biznes-firma.pl, z dn. 27.05.2010.
 6. http://www.freelancedaddy.com, z dn. 27.05.2010.
 7. http://www.ideohr.pl, z dn. 27.05.2010.
 8. http://www.kodeksfreelance.pl, z dn. 27.05.2010.
 9. http://www.kodeksfreelance.pl/tresc_kodeksu.html, z dn. 27.05.2010.
 10. http://www.rockablepress.com, z dn. 27.05.2010.
 11. Jabłońska G., Czy warto zatrudnić freelancera?, w: http://www.rynekpracy.pl/artykul. php/n.56/email.98314/wpis.l40, z dn. 27.05.2010.
 12. Jasiński Z., Zmiany w systemach pracy implikowane rozwojem techniki i technologii, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1184, J. Skalik (red.), Wrocław 2007.
 13. Jeruszka U., Przemiany w sferze pracy we współczesnym świecie w kontekście potrzeby edukacji permanentnej, w: Edukacja i praca. Konteksty-wyzwania-antynomie, R. Gerlach (red.), Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 14. Kopczyński T., Elastyczne formy zatrudnienia, w: Społeczne problemy zarządzania. Studia i przyczynki na jubileusz Profesora Kazimierza Dobrzańskiego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 48, red. K. Zimniewicz, Poznań 2004.
 15. Makowiec M., Chmielewska J., Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 16. Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienie, outsourcing, outplacement, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 17. Pachowicz P., Technologie teleinformatyczne w rękach człowieka. Bomba z opóźnionym zapłonem czy katalizator rozwoju?, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, H. Januszka (red.), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 43, Poznań 2004.
 18. Podhalicz A., Bądźf lexi!, "Semestr. Magazyn studentów", nr 01-02, 2008.
 19. Społeczeństwo informacyjne, J. Papińskia-Kacperek (red.), PWN, Warszawa 2008.
 20. Wiśniewski J., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007.
 21. www.cocobarpl, z dn. 27.05.2010.
 22. www.coworking.pl, z dn. 27.05.2010.
 23. Zalega T., Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, w: "Master of Business Administration" 2009, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu