BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grajek Mariusz (Poznan University of Technology, Poland), Zmuda-Trzebiatowski Paweł (Poznan University of Technology, Poland)
Title
A Heuristic Approach to the Daily Delivery Scheduling Problem. Case Study: Alcohol Products Delivery Scheduling within Intra-Community Trade Legislation
Heurystyczne podejście do problemu dziennego harmonogramowania dostaw. Studium przypadku: harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych w ramach wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej
Der Heuristische Versuch zum Planungsproblem der Tageslieferzeit. der Kasus: Lieferzeitplan von Monopolwaren im Rahmen des Innergemeinschaftichen Handels
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 2, s. 163-173, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Harmonogram, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Optymalizacja, Wymiana handlowa
Schedule, Supply Chain Management (SCM), Optimalization, Trade exchange
Note
summ., streszcz., zfsg.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wstęp: Harmonogramowanie dostaw odgrywa znaczącą rolę w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej, w tym tych zajmujących się produkcją i obrotem wyrobami alkoholowymi. Specyfika tejże działalności wymaga uwzględnienia przepisów prawnych, które warunkują szereg wytycznych i ograniczeń w magazynowaniu i przewozach tego rodzaju produktów pomiędzy krajami UE. Jednocześnie problematyka ta jest stosunkowo słabo rozpoznana w literaturze. Metody: Autorzy zaproponowali heurystyczny algorytm rozwiązywania problemu harmonogramowania tego rodzaju dostaw. W oparciu o dane wejściowe zawierające zapotrzebowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz przy uwzględnieniu ograniczeń, zaprezentowana procedura pozwala na ustalenie harmonogramu dostaw od jednego lub wielu dostawców do jednego odbiorcy z dokładnością do jednego dnia. Algorytm uwzględnia interesy odbiorcy, dostawców oraz przewoźnika poprzez uwzględnienie ich ograniczeń oraz zastosowanie trzech kryteriów w procesie harmonogramowania, tj.: minimalizacji zapasu w drodze, a także minimalizacji rozrzutu liczby załadunków w magazynach odbiorcy i dostawców. Wyniki: Zaproponowany algorytm zaimplementowano w arkuszu kalkulacyjnym z dodatkiem solver. Zaaplikowano go do rozwiązania rzeczywistego problemu w jednej z firm importujących wyroby alkoholowe, w której stosowano dotychczas metodę manualnego wypełniania tablic DRP. Rezultaty wskazały na poprawność działania algorytmu i jego wysoką efektywność względem dotychczas stosowanej metody. Wnioski: Rezultaty wskazały na potrzebę dalszych badań w zakresie wyboru kolejności harmonogramowania dostaw od poszczególnych dostawców, a także na możliwość zastosowania narzędzi wielokryterialnej analizy lub optymalizacji do rozwiązywania tego rodzaju problemów. (abstrakt oryginalny)

Background: Delivery scheduling plays a significant role in business activities of enterprises which operate on EU market, especially the ones which deal with production and trade of alcohol products. The character of such activities requires to take into consideration various regulations which determine many guidelines and constraints in storing and transporting of such products between EU countries. On the other hand, these issues are not well recognized in the literature. Methods: Authors proposed a heuristic algorithm for solving the problem of scheduling this type of deliveries. Basing on the constraints and input data, which includes demand for deliveries in wider planning horizon, the algorithm creates a daily delivery schedule from one or many suppliers to one consignee. The algorithm takes into consideration the consignee's, suppliers' and carrier's interests. This is done by including their constraints as well as by including three criteria in the scheduling process, i.e. minimization of the stock in transit and minimization of the dispersion of loadings and unloadings in consignee's and each supplier's warehouses. Results: The proposed algorithm has been implemented in spreadsheet with solver extension. It was applied for solving the real delivery scheduling problem in one of alcohol products importing companies, in which manually filling of DRP matrixes method was previously used. The results show that algorithm works correctly and efficiently in comparison to previously used method. Conclusions: The results show, that there is a need for further research on the field of determination suppliers order in the scheduling process. The possibility of implementation of multiple criteria analysis or optimization methods for solving such problems may be also a good direction of further research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cha B.C., Moon I.K., Park J.H., 2008. The joint replenishment and delivery scheduling of the one-warehouse, n-retailer system. Transportation Research E, 44, 720-730.
 2. Chen B., Chung-Yee L., 2008. Logistics scheduling with batching and transportation. European Journal of Operational Research, 189, 871-876.
 3. Cheng E. Wang X., 2010. Machine scheduling with job class setup and delivery considerations. Computers & Operations Research, 37, 1123-1128.
 4. Fertsch M., 1996. Terminologia logistyczna - pojęcia i ich definicje (Logistic terminology - terms and their definitions), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 5. Garcia J.M., Lozano S.. 2005, Production and delivery scheduling problem with time windows. Computers & Industrial Engineering, 48, 733-742.
 6. Grajek M., 2011a. Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej (cz.1) (Delivery scheduling of alcohol products in EU area - recognition of the problem part 1), Logistyka, 5, 31-32.
 7. Grajek M., 2011b. Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej - rozpoznanie problemu (cz.2) (Delivery scheduling of alcohol products in EU area - recognition of the problem part 2), Logistyka, 6, 38-39.
 8. Grajek M., 2012. Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej - rozpoznanie problemu (cz.3) (Delivery scheduling of alcohol products in EU area - recognition of the problem part 3), Logistyka, 1, 37-38.
 9. Grajek M., Żak J., 2012. Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu harmonogramowania dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej (The design and testing of a mathematical model for the problem of delivery scheduling of alcoholic products in the EU), Logistyka, 2, cd 2, 609-622.
 10. Gupta J.N.D., Henning K., Werner F., 1999. Local search heuristic for two-stage flow shop problems with secondary criterion, Otto von Guericke Universität, Magdeburg.
 11. Hall N., Potts Ch., 2005, The Coordination of Scheduling and Batch Deliveries, Annals of Operations Research 135, 41-64.
 12. Herka W., 2004. Harmonogramowanie procesów ciągłych w warunkach niepewności jako wielokryterialny problem decyzyjny (Scheduling of contiunous processes under uncertainty as multiple criteria decision problem), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, 5 (4), 87-102.
 13. Kovalyow M. Cheng E., 2001. Single supplier scheduling for multiple deliveries, Annals of Operations Research 107, 51-63.
 14. Lenstra J.K., Rinnooy Kan A.H.G., 1978. Complexity of scheduling under precedence constraints, Operations Research, 26, 22-35
 15. Lixin T., Hua G., 2009. The coordination of transportation and batching scheduling, Applied Mathematical Modelling, 33, 3854-3862
 16. Tang J., Yung K.L., Kaku I.,Yang J., 2008. The scheduling of deliveries in a production-distribution system with Grajek M., Zmuda-Trzebiatowski P., 2014, A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: Alcohol products delivery scheduling within intra-community trade legislation. LogForum 10 (2), 163-173. URL: http://www.logforum.net/vol10/issue2/no5 172multiple buyers, Annals of Operations Research, 161, 5-23.
 17. Xue D., Wang H., Norrie D.H., 2001. A fuzzy mathematics based optimal delivery scheduling approach, Computers in Industry, 45, 245-259.
 18. Zinder Ya.B., Shkurba V.V., 2001. Scheduling theory. Encyclopaedia of Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu