BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym
Models for Managing Risk of Capital Investments in Agri-Food Sector
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 64-78, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Portfel akcji, Portfel inwestycyjny, Ryzyko, Przemysł rolno-spożywczy
Equity portfolios, Investment portfolio, Risk, Agri-food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powszechnie uważa się, że włączenie towarów do portfela, złożonego z akcji i obligacji, pozwala osiągnąć korzyści z dywersyfikacji. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości dywersyfikacji portfela akcji za pomocą pośrednich form inwestowania w towary (akcji spółek branży towarowej i towarowych kontraktów terminowych). Zbudowano kilka portfeli inwestycyjnych: portfel 1, zawierający akcje 5 spółek, których działalność nie wiąże się z sektorem towarowym; portfel 2, obejmujący akcje 5 spółek branży towarowej (w tym firm przetwórstwa spożywczego); portfel 3, zawierający kontrakty terminowe opiewające na 5 różnych towarów (w tym na towary rolne) i portfel 4, składający się z 15 analizowanych walorów. Aby ustalić strukturę portfeli, zastosowano klasyczne podejście Markowitza. Wyniki pokazały, że włączenie towarów do portfela akcji zmniejsza ryzyko portfela i zwiększa oczekiwaną stopę zwrotu. (abstrakt oryginalny)

It is commonly believed that adding commodities to an portfolio of stocks or bonds allows to obtain diversification benefits. The aim of the paper was to analyze possibilities of portfolio diversification by the use of indirect commodity investments (stocks of commodity-related companies and commodity futures). We estimate several portfolios: portfolio 1 that includes 5 stocks of companies whose business activity is unrelated to commodity sector, portfolio 2 containing 5 stocks of commodity-related companies (including food processing enterprises), portfolio 3 consisting of futures contracts on 5 different commodities (including contracts on agricultural items), and portfolio 4 comprising 15 considered assets. In order to set portfolio structures, classical Markowitz approach is applied. Results show that adding commodities to a stock portfolio yields in reducing portfolio risk and increasing portfolio expected return. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anson M.J.P. (2006): Handbook of Alternative Investment. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 2. Balarie E. (2007): Commodities for Every Portfolio. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 3. Bodie Z., Rosansky V.(1980): Risk and return in commodity futures. Financial Analyst Journal 36, 27-39.
 4. Doman M., Doman R. (2004): Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Prace habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 5. Drewiński M. (2007): Podstawy inwestowania na giełdach towarowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Elton E.J., Gruber M.J. (1998): Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
 7. Geman H. (2007): Commodities and Commodity Derivatives. John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
 8. Haug E. G. (2007): Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, New York.
 9. Hull J.C. (2003): Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall, New Jersey.
 10. Jajuga K. red. (2000): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Krawiec M. (2011): Efficiency of indirect ways of investing in commodities in conditions of Polish capital market. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - Quantitative Methods in Economics, tom XII, Nr 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 105 - 118.
 12. Markowitz H. (1952): Portfolio selection. Journal of Finance, nr 7, s. 77-91.
 13. Osińska M. (2006): Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
 14. Rouah F., Vainberg G. (2007): Option Pricing Models & Volatility. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 15. Rutkowska-Ziarko A., Markowski L. (2007): Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmienności koniunktury giełdowej. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1176, Wrocław, s. 360 - 369.
 16. Schofield N.C. (2007): Commodity derivatives. John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
 17. Tarczyński W. (1997): Rynki Kapitałowe - metody ilościowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 18. Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
 19. Tarczyński W. (2003): Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
 20. Tarczyński W., Łuniewska M. (2006): Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma. Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 21. Winkler-Drews T. (2009): Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny. PWE, Warszawa.
 22. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008): Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 23. Woodard J.D. (2008): Commodity futures investments: a review of strategic motivations and tactical opportunities. The Handbook of Commodity Investing. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 24. You L., Deigler R.T. (2013): A Markowitz optimization of commodity futures. Journal of Futures Markets vol. 33, No. 4, 343-368.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu