BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Title
Przegląd koncepcji metod wyceny inwestycji rzeczowych
Conception Review of the Value of Factual Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 549-561, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Inwestycje rzeczowe, Wartość inwestycji, Teoria wartości
Real investments, Investment value, Value theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem podjętych badań jest próba określenia wartości inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na dyskusyjny i niejednoznaczny charakter pojęcia wartości, który przejawia się w wielości koncepcji wartości, ważne staje się sprecyzowanie rodzaju poszukiwanej wartości. Określając go na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano główne historyczne i współczesne koncepcje wartości. Celem tej analizy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy inwestycje można uznać za źródło wartości i w jakim aspekcie można tą wartość rozpatrywać. Ze względu na rozległość problematyki, analizę zawężono do inwestycji rzeczowych. W pracy przyjęto tezę, że o wartości inwestycji decydują efekty przez nią generowane. Efekty inwestycji posiadając pewien zbiór cech, zgodnych z preferencjami inwestora i konsumentów, przekładają się na wartość użytkową inwestycji oraz przynoszą dochód, stanowiąc tym samym wartość dochodową (ekonomiczną) inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The object of this study is an attempt to determine the value of investments made in the company. In view of the discussion and the ambiguous nature of the concept of value, which manifests itself in the multiplicity of the concept of value becomes important to specify the type of value sought. Specifying it on the needs of this paper examines the major historical and contemporary conceptions of value. The aim of this study was to find answers to the question whether the investments can be considered as a source of value and what aspect of this value can be considered. Because of the breadth of issues, analysis narrowed the investment in kind. The paper adopted the thesis that the investment value determined by the results it generated. Effects of investments having a set of characteristics that are consistent with the preferences of the investor and the consumer, translate into a utility value of investments and generate income, thus providing the value of income (economic) investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok- Kraków 1993.
 2. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 3. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Liber, Warszawa 2000.
 4. Kamela- Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 5. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 6. Kurek W., Efektywność inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 7. Lewczyński W., Rachunek decyzyjny w inwestowaniu, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1992.
 8. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wyd. AE Katowice 1998.
 9. Metody wyceny przedsiębiorstw - zarys teorii a praktyka, D. Zarzecki (red.), WNUS, Szczecin 2000.
 10. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 11. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 12. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 14. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1. Warszawa 1954.
 16. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 17. Woźniak- Sobczak B., Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice 2001.
 18. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Wyd. SYGMA, Wrocław 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu