BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojek-Filus Marzena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej
Influence of Consolidated Goodwill Over the Evaluation of Assets and Financial Results of Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 609-621, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ujemna wartość firmy, Konsolidacja, Sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa, Wartość przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Negative goodwill, Consolidation, Financial statements, Capital group, Enterprise value, International Financial Reporting Standard, Consolidated financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono istotę oraz regulacje prawne wartości firmy i ujemnej wartości firmy jako różnic konsolidacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wykazano wpływ rozbieżności prawnych w ustalaniu i rozliczaniu różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

In this article the mechanism of creating goodwill and negative goodwill on the base of accounting low is shown. The paper indicates influence of different Polish and international regulations concered with goodwill and negative goodwill over the Consolidated financial statement. This problem is important in valuation of financial results and assets of capital group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Buk H., Analiza wartości firmy jako pozycji bilansowej w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, S. Wrzosek (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  2. Cohen J.A., Intangible Assets. Valuation and Economic Benefis, J. Wiley&Sons Inc., New Jersey 2005.
  3. Luty Zb., Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, H. Buk, A. M. Kostur (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
  5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz. U. Nr 169.
  6. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania Międzynarodowych standardów rachunkowości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
  7. Strojek M., Sprawozdawczość finansowa, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Zb. Messner (red.), PWN, Warszawa 2007.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r.. Nr 152, poz. 1223).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu