BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuścicka Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Schomburg Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Kształtowanie wartości dodanych przedsiębiorstwa - typologia systemów informacyjnych
Creating of the Enterprises Value Added -a Typology of Information Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 623-636, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana, Rynkowa wartość dodana, Gotówkowa wartość dodana, System informacyjny, Źródła informacji
Enterprise value, Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Cash value added (CVA), Information system, Information source
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość dodana definiowana jest na różne sposoby i przybiera wiele postaci. Do każdej z nich dobrana jest inna, oryginalna metoda pomiaru. W zależności od konkretnej postaci wartości dodanej, należy dokonać wyboru niezbędnych danych, spośród zróżnicowanych źródeł informacji. Z biegiem czasu, mnogością nowych koncepcji pomiaru wartości dodanej podmiotów gospodarczych jak i stosowania coraz to precyzyjniejszych modeli, wystąpiła konieczność poszukiwania możliwie jak najbardziej uniwersalnego systemu ewidencyjnego, obejmującego wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa. W celu racjonalizacji obiegu informacji i uniknięcia tzw. szumu informacyjnego, jednostki gospodarcze konstruują odpowiednie układy informacyjne - zwane systemami informacyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The value added of a company is being defined in different ways, and presented in many shapes. For each and every shape there is a different, original method of measure. It is well known that in the specific form of added value, there is a need to pick a certain, essential choice between many variable informations. In time passing, lots of various conceptions in measuring of the value added took place. They are using more and more precise models, and so, there has been a need to search for more universal system of evidence, that includes each and every field of the company activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 4. Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wyd.UG, Gdańsk 2001.
 5. Flakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1971.
 6. Gołębiowski G., Taczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2006.
 7. Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 8. Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1997.
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 10. Gross U., System informacyjny w organizacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1989.
 11. Idzikowska G., Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w środowisku informatycznym, Wyd. UL, Łódź 2002.
 12. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania. ERP/ERPII, Difin, Warszawa 2003.
 13. Longman Dictionary of Contemprorary English, PWN, Warszawa 1990.
 14. Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009 .
 15. Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 16. Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2007.
 17. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 18. Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie i rozwój, J.Żurka (red.). Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007.
 19. Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, J. Jeżak (red.). Łódź 2003.
 20. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 21. Systemy informacyjne logistyki. Modelowanie, cz.II, A. Nowicki, I. Chomiak - Orsy (red.), Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 22. System rachunkowości wspomaganej komputerem, I.Dziedziczak, J.Stępniewski (red.), SKwP, Warszawa 1999.
 23. Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe: warunki i mechanizmy równowagi, Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 24. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, J. Bieliński (red.), CeDeWu, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu