BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Iskra Daniel (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VAR
Investment s safety portfolio optimization based on VaR
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Portfel inwestycyjny, Miernik ryzyka (VaR), Optymalizacja ryzyka
Capital market, Investment portfolio, VaR method, Risk optimalization
Note
summ.
Abstract
Inwestując w portfel aktywów finansowych starano się dobierać do portfela te aktywa, które w przyszłości przyniosą inwestorowi maksymalny dochód z portfela przy minimalnym ryzyku. Zadanie konstrukcji portfela aktywów finansowych jest więc zadaniem dwukryterialnym, maksymalizacji dochodu i minimalizacji ryzyka. W początkowej fazie rozwoju rynków finansowych dobór aktywów do portfela w dużej mierze opierał się na intuicji inwestora. Wraz z rozwojem teorii inwestycji finansowych inwestorzy otrzymali wiele narzędzi umożliwiających rozwiązanie zadania wyboru "optymalnej" struktury portfela. W literaturze najczęściej prezentowane jest podejście H. Markowitza [6], który rozwiązał dwukryterialne zadanie wyboru aktywów do portfela poprzez sprowadzenie go do jednokryterialnego zadania maksymalizacji funkcji użyteczności portfela. W literaturze można znaleźć również inne koncepcje rozwiązania tego zadania, które skupiają swoją uwagę na drugim z kryteriów - minimalizacji ryzyka. W koncepcjach tych (np. Kryterium Roya [6]) chodzi o skonstruowanie takiego portfela aktywów, aby było stosunkowo duże prawdopodobieństwo zdarzenia, ze wartość portfela wzrośnie powyżej pewnego z góry ustalonego poziomu w ustalonym horyzoncie inwestowania. (fragment tekstu)

The article presents the optimization of securities portfolio process with constraints. Taking into account the VaR the optimization concerns the value's portfolio structure. It is possible then there are stocks and risk free instrument. Two strategies are considered by the author:
- setting a VaR the minimization of the probability that the YaR excide the value (Roy criterion),
- setting a probability level the minimization of VaR value (Kataoki criterion). First strategy enables building the portfolio structure which value would be less than the value settled by the investor with minimal probability. Second strategy begins with setting probability a. Next step is to build such a portfolio structure that the value limit beneath which the portfolio value would not decrease (with probability l.-a) will be at the maximum level. In both cases the required drift of the securities portfolio should not be lower than determined earlier. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Best P., Wartość narażona na ryzyko. Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Chrzan P., Weryfikacja metod obliczania VaR na przykładzie notowań kursu dolara w latach 2000-2001, s. 16 - 22, w: Metody Matematyczne, Statystyczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach, red. P. Chrzan i J. Szopa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
  3. Gardiner C.W. , Handbook of stochastic methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Mir, Moskwa 1986 język rosyjski.
  4. Iskra D., VaR - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami, W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod red. W. Ronka Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2005.
  5. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela o zmiennym dochodzie., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w poznaniu, Poznań 2001.
  6. Papoulis A., Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne. WNT, Warszawa 1972.
  7. Wilmott P., Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu